Mapio Hanesyddol Llanrhystud - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Llanrhystud

Hanes Llanrhystud, (Seisnigeiddiwyd gynt fel Llanrhystyd) archeoleg a hynafiaethau. Pentref arfordirol yng NgheredigionSir Aberteifi gynt, Gorllewin Cymru. Saif ar arfordir Bae Aberteifi, rhwng Llanon a Blaenplwyf.

Mae ardal gadwraeth Llanrhystud yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Parciau Carafannau Morfa a Pengarreg Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Pentref Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Arfordir Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Parciau Carafannau Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Parciau Carafanau Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llanrhystud
Vanished a Vanishing Aberteifi - Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad
Eglwys Llanrhystud
cyn ei hadfer
Sir: Ceredigion
Cymuned: Llanrhystud
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN56NW
Cyfeirnod Grid SN5397269770
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
Anhuniog
Plwyf Eglwysig: Llanrhystud
Mefenydd (Uchaf), Acres: 4004.419
Haminiog (Isaf), Acres: 4763.806
Cant y Plwyf: Ilar
Ffiniau Etholiadol:
Llanrhystud
Adeiladau RhestredigLlanrhystud
Henebion RhestredigLlanrhystud

Mae Llanrhystud yn ardal cymeriad tirwedd hanesyddol adeiledig fach iawn sy’n cynnwys hen graidd y pentref, y bont dros Afon Wyre, a datblygiad modern ar gyrion y pentref. Mae’n gorwedd 20m uwch lefel y môr mewn man lle mae’r cymoedd cyfyngedig yn agor allan i wastadedd arfordirol. Mae hen graidd y pentref yn cynnwys clwstwr rhydd o dai, bythynnod, Swyddfa’r Post, tafarn, neuadd goffa, garej a’r eglwys yn ardal uniongyrchol Pont Llanrhystud ar gyffordd yr A487, B4337 a Church Street.

Mae’r bont fwa sengl fodern gyda rhychwant 38 troedfedd, yn disodli pont lawer cynharach sy’n dyddio i tua 1980 a oedd ar un adeg yn un o strwythurau hŷn y pentref.

Mae eglwys y plwyf, St Rhystud, er iddi gael ei hadeiladu ar sylfaen hynafol, yn dyddio i 1852-4, ar ôl troed eglwys ganoloesol gynharach, i ddyluniadau R. K. Penson, ac mae’n sefyll i’r de-orllewin o’r bont, gyda gwrthgloddiau ‘Caer PenrhosCastell Bach‘ ‘Castell-Mawr‘, cyfres o gaeau bryniau canoloesol, a adeiladwyd ar y llechweddau cyfagos.

Roedd gan Llanrhystud nifer o felinau gweithio yn dyddio o’r 1840au. Mae Felin Ganol, melin ŷd a thŷ o ddiwedd y 18fed ganrif, dechrau’r 19eg ganrif (rhestredig Gradd II), wedi’i hadeiladu o gerrig rwbel ar lannau’r afon. Dangosir ar fap Degwm 1841, addasiadau ac ychwanegiadau, gan gynnwys ailadeiladu odyn yn hwyr tua c. Y perchennog ym 1841 oedd David Saunders Davies a’r deiliad, Richard Morgan. Man geni D. Wyre Lewis, bardd, ym 1872. Mae peiriannau’r melinau yn situe ac mae’r felin weithio yn dal i gynhyrchu blawd hyd heddiw.

Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau domestig hŷn yn y pentref, fodd bynnag, yn dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif, mae llechi, rwbel neu garreg wedi’i thorri a’i chwrsio’n fân, yn cael ei ddefnyddio fel deunydd adeiladu’r adeiladau hŷn hyn. Yr agwedd i nifer ohonynt, er enghraifft: Ffrwd -ledd gyda’i adeiladwaith rwbel gwyngalchog, to llechi, cychod cychod llechi a staciau simnai talcen rwbel, Felin Ganol gyda’i olwyn ddŵr a’i dŷ melin ynghlwm, Capel Rhiwbwys, Capel Methodistaidd Calfinaidd a adeiladwyd yn 1832, gyda ychwanegwyd oriel a nenfwd 1871, a’r hen Smithy.

Rhestrir y rhan fwyaf o’r adeiladau carreg hyn o’r 18fed a’r 19eg ganrif. Datblygiad modern ar ffurf ystadau tai bach, ysgol gynradd a 3 pharc carafanau mawr gan gynnwys tai clwb, dau ohonynt i’r gorllewin o’r bont ac un dau i’r dwyrain. Mae archeoleg wedi’i recordio yn cynnwys adeiladau, calch calch neu’r safleoedd hynny y soniwyd amdanynt uchod.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Llanrhystud, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Caer Penrhos
 • Defended Enclosure 500m north of Pen y Castell
 • Gilfach-Hafel Camp

Er 1909 mae Cymdeithas Hanesyddol Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llanrhystud.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1.1 Llanrhystud – Lost Buildings on the Seashore
Mae’n debyg mai ceiau ydynt ac maent yn cynnwys dwy set o bren yn agos at ei gilydd gan bwyntio at ei gilydd.

1.2 Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Beach
Un o’r pethau diddorol iawn am Lanrhystud yw bod yna lawer, nad yw’n hysbys llawer am archeoleg ac mae llawer wedi mynd

1.3 Ceredigion Historical Society visit to Salem Chapel Llanrhystud
Yn dilyn ymweliad ag Eglwys Llanrhystud roedd yn daith gerdded fer i Gapel Salem lle rhoddodd Rheinallt Llwyd sgwrs am hanes y Capel.

1.4 Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Church
Dechreuodd y daith yn Eglwys Llanrhystud ar ddiwrnod braf heulog, lle gwrandawodd aelodau o Gymdeithas Hanes Ceredigion ar anerchiad gan Richard Suggett

1.5 Later Medieval Lordly Seats in Cardiganshire: A Re-examination of Castell Gwallter (Llandre) and Caer Penrhos (Llanrhystud) – JOHN WILES – 39
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion, Cyfrol XVIII, Rhifyn I, 2017

1.6 Lloffion Llanrhystud – PETER DAVIES – 49
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion, Cyfrol XII, Rhifyn 4, 1996

1.7 The Rebuilding of Llanrhystud Church – By Ieuan Gwynedd Jones – 99
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2

1.8 A disturbance on Llanrhystud mountain (W. J. Lewis) – 312
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1962 Cyfrol IV Rhifyn 3

1.9 Mae Storm Francis yn datgelu coedwig ‘hynafol’ ym Mae Aberteifi

Yn ôl i’r brig ↑

2. Darluniau a Hen Luniau

9. Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Llanrhystud Church. The old and the new, between vii:106 and 107 pl. 2a and 2b
 • Llanrhystud. Plan of the parish church, facing vii:106 fig. 6

Diflannodd a Diflannodd Sir Aberteifi

Vanished a Vanishing Aberteifi - Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad
Vanished a Vanishing Aberteifi – Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Lanrhystud

Yn ôl i’r brig ↑

4. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LLANRHŶSTID (LLAN-RHŶSTYD), plwyf, yn undeb cyfraith wael Aberystwith, Rhaniad isaf cant Ilar, sir Aberteifi, De Cymru, 9 milltir (S. gan W.) o Aberystwith, ar y ffordd i Aberteifi; yn cynnwys trefgorddau Llanrhŷstid-Hamminiog a Llanrhŷstid-Mevennydd, ac yn cynnwys 1608 o drigolion. Mae’r lle hwn, er nad yw’n bwysig ar hyn o bryd, wedi’i wahaniaethu mewn hanes o gyfnod cynnar. Yn 987 dymchwelwyd ei heglwys gan y Daniaid, yn un o’u disgynyddion i Dde Cymru. Roedd castell Llanrhŷstid, a elwir hefyd yn Gastell Dinerth, yn 1080 yn perthyn i Iestyn ab Gwrgan, Tywysog Morgannwg, ac yna cafodd ei ddiswyddo gan Rhŷs, Tywysog De Cymru. Fe’i dinistriwyd ym 1135, gan Owain Gwynedd a’i frawd, gyda chymorth Hywel ab Meredydd a Rhŷs ab Madog ab Ednerth; ac, ar ôl cael ei ail-godi, dan warchae a chymryd, yn y flwyddyn 1150, gyda sawl caer arall, gan Cadell, Meredydd, a Rhŷs, meibion ​​Grufydd ab Rhŷs, Tywysog De Cymru, a gynhyrfodd wrth y gwrthsafiad ysblennydd rhoddodd ei amddiffynwyr, lle collon nhw rai o’u milwyr dewraf, y garsiwn i’r cleddyf. Fe’i hatgyfnerthwyd gan Roger, Iarll Clare, ym 1158, ac, tua diwedd yr un ganrif, dan warchae a’i gymryd gan Maelgwyn ab Rhŷs, a laddodd y garsiwn a adawyd i’w amddiffyn gan ei frawd Grufydd, ac yn 1204 fe’i trechodd , gyda sawl un arall, i’w atal rhag syrthio i ddwylo Llewelyn ab Iorwerth.

Mae’r plwyf wedi’i leoli ar lan bae Aberteifi, ac wedi’i ffinio i’r gogledd gan blwyf Llanddeiniol, i’r de gan blwyf Llansantfraid, ac i’r dwyrain gan Llangwyryvon. Mae’n cynnwys trwy fesur 8650 erw, y mae 2250 ohonynt yn dir âr, 600 dôl, 5200 o borfa, 400 o dir comin heb ei ddatgelu, a 200 o goetir. Mae’r wyneb wedi’i addurno â nant y Gwyre a sawl rivulets arall, ac yn frith o dderw ac ynn, a rhai planhigfeydd diweddar o larwydd; mae wedi’i nodi gan ddrychiadau cymedrol mewn sawl rhan, ac yng nghyffiniau’r môr mae rhai darnau gwastad. Mae’r tiroedd yn gyffredinol wedi’u trin yn dda, a’r prif gynnyrch yw gwenith, haidd a cheirch. Mae sedd teulu hynafol Lloyd wedi’i lleoli yma, ac erbyn hyn mae teulu o’r enw Philipps yn byw ynddo. Mae’r pentref wedi’i leoli ger mewnlifiad y Gwyre i mewn i fae Aberteifi, ac mae’n cynnwys dim ond ychydig o fythynnod, wedi’u hadeiladu’n ddifater. Cynhelir ffeiriau ar y dydd Iau cyn y Pasg, ar Dachwedd 12fed (ffair ar gyfer llogi gweision), a’r dydd Iau cyn y Nadolig; ac yn Lluest Newydd mae eraill yn digwydd ar 23 Medi, ar Hydref 8fed, a’r ail ddydd Gwener ar ôl y 10fed o’r un mis. Mae’r byw yn ficerdy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin ar £ 6. 13. 4 .; noddwr, Esgob Dewi Sant: cymudwyd y degwm am £ 620, y mae swm o £ 450 yn daladwy i Ddeon a Phennod Dewi Sant, ac un o £ 170 i’r ficer. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i St. Rhystyd, mewn safle uchel uwchben y pentref, ac mae’n hynafol iawn. Mae yna addoldai i Fethodistiaid Calfinaidd, a Bedyddwyr; ysgol ddydd; a phum ysgol Sul, un ohonynt mewn cyfundeb â’r Eglwys, a’r pedair arall â’r anghytuno. Mae Leland yn sôn am weddillion adeilad mawr yma, y ​​mae rhai, mae’n debyg, yn lleiandy; ond erbyn hyn nid oes olion ohono, nac unrhyw gyfrif dilys o sefydliad o’r fath wedi bodoli yma.

Yn ôl i’r brig ↑

5. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

6. Cyfeiriadau

 1. Map Llanon (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Llanrhystud

Yn ôl i’r brig ↑

7. Cysylltiadau allanol

 • Gwefan pentref Llanrhystud
 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanrhystud, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanrhystud
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanrhystud
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanrhystud
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x