Hanes Llanarth

Llanarth a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng NgheredigionSir Aberteifi yn wreiddiol, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llwyncelyn ac Synod Inn. Dilynwch ffordd y B4342 i Gilfachrheda a phentref pysgota bach Cei Newydd.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Topograffi
5. Cysylltiadau

 • Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llanarth
 • Grisiau yn Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
 • Hen Dai Sir Aberteifi - Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
 • Yn yr Attic yn Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
 • Nenfwd Ystafell Arlunio Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
 • Nenfwd ystafell fwyta Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
 • Nenfwd Ystafell Wely Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
Lluniau Hanes Llanarth
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llanarth
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Llanarth

Hen Dai Sir Aberteifi - Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion
Hen Dai Sir Aberteifi –
Wern Newydd, Llanarth, Ceredigion

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Dihewyd.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llanarth, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell 270m east of Moeddyn-Fach
 • Castell Moeddyn
 • Crug Cou Round Barrow
 • Penlan-Noeth, Round Barrow 230m NNW of, Llanarth

Notes on Llanarth and Neighbourhood

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 4

The Font at Llanarth

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1

CARDIGANSHIRE FONTS, by Professor Tyrrell Green

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 3

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Llanarth

Yn ôl i’r brig ↑

4. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LLANARTH (LLAN-ARTH), plwyf, yn undeb Aberaëron, cant o Moythen, sir Aberteifi, De Cymru, 13 milltir (N. W. gan W.) o Llanbedr-pont-steffan; yn cynnwys dwy adran, Gogledd a De, ac yn cynnwys 2421 o drigolion. Gwersyllodd Iarll Richmond, wedi hynny Harri VII., Yr ail noson ar ôl iddo lanio yn Aberdaugleddau, ei luoedd yn Wern Newydd, yn y gymdogaeth hon, lle cafodd ei ddifyrru’n groesawgar gan Einon ab Davydd Llwyd, ar ei lwybr trwy’r wlad i Cae Bosworth. Mae’r plwyf i raddau helaeth. Mae mewn lleoliad dymunol ar y ffordd dyrpeg sy’n arwain o Aberteifi i Aberystwith, ac mae afon Llethy, sy’n disgyn i fae Aberteifi yn Llanina, yn croestorri arni. Mae’r wyneb yn donnog beiddgar, mewn rhai rhannau yn fynyddig; mae’r tiroedd wedi’u cau’n rhannol ac mewn cyflwr da. Mae’r golygfeydd cyfagos yn amrywiol iawn gan ddinglau hardd a mynyddoedd di-haint; ac o’r tir uwch ceir golygfeydd hyfryd a helaeth dros Sianel San Siôr. Mae Neuadd Llanarth, a arferai fod yn sedd i deulu Griffiths, bellach yn blasty modern eang. Cynhelir ffeiriau yn y pentref yn flynyddol ar Ionawr 12fed, Mawrth 12fed, Mehefin 17eg, Medi 22ain, a Hydref 27ain, ar gyfer ceffylau, gwartheg a nwyddau.

Ficerdy yw’r byw, gyda churadiaeth barhaus Llanina wedi’i atodi, wedi’i graddio yn llyfrau’r brenin yn £ 4. 18. 1½ .; noddwr, Esgob Tyddewi. Mae degwm y plwyf wedi ei gymudo am £ 303. 8. 4. yn daladwy i’r esgob, £ 151. 14. 2. i’r ficer, a £ 4. 17. 6. i amhriodolwr. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Vylltyg, yn strwythur hybarch, sy’n cynnwys corff a changell, gyda thŵr uchel a sylweddol, ac mae wedi’i lleoli ar leddfu bryn uchel: ym mynwent yr eglwys, ychydig i’r gogledd o’r eglwys, yn garreg pedair troedfedd a hanner o uchder, a dwy droedfedd deg modfedd o led, yn dwyn croes anghwrtais, ac sydd ag arysgrif arni, sydd, fodd bynnag, yn cael ei dileu cymaint fel ei bod yn annarllenadwy. Mae yna addoldai i Annibynwyr, Methodistiaid Calfinaidd, a Wesleaid; ysgol ddydd Eglwys; a phum ysgol Sul, un ohonynt mewn cyfundeb â’r Eglwys Sefydledig. Yn y plwyf mae olion gwersyll helaeth o’r enw Castell Moyddyn, ond ni chadwyd cyfrif o’i darddiad; ac ar fferm Peny-Voel mae un arall, o’r enw Pen-y-Gaer. O Castell Mabwynion, hefyd yn y plwyf, a ddynodwyd gan y Tywysog Llewelyn ab Iorwerth, yn ei raniad o’r tiriogaethau a ail-luniwyd yn Ne Cymru, yn 1216, i Rhŷs ab Grufydd, nid oes unrhyw olion, ac nid yw’r union safle ohono. hysbys. Mae yna dwlws o bridd, o’r enw Crûg Gôch, ar gomin helaeth yma.

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

5. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Dihewyd, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Dihewyd
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Dihewyd
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Dihewyd
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion