Mapio Hanesyddol Llanbadarn Fawr - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Llanbadarn Fawr

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llanbadarn Fawr. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Aberystwyth ac Capel Bangor.

Mae ardal gadwraeth Llanbadarn Fawr yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Eglwys Llanbadarn Fawr - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Twr Eglwys Llanbadarn Fawr - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Eglwys Llanbadarn Fawr, Aberystwyth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanbadarn Fawr Arfau Gogerddan - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Llanbadarn Fawr Llew Du - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
Lluniau Hanes Llanbadarn Fawr
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llanbadarn Fawr
Bedyddfeini Sir Aberteifi –
Llanbadarn Fawr
Sir: Ceredigion
Cymuned: Llanbadarn Fawr
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN58SE
Cyfeirnod Grid SN599808
Plwyf Canoloesol
Cantref: Penweddig
Commote:
 Perfedd
Plwyf Eglwysig: 
Is A’n-dre, Acres: 315.399
Ucha’n-Dre, Acres: 397.648
Cant y Plwyf: Genau’r Glyn
Ffiniau Etholiadol:
Padarn and Sulien
Adeiladau RhestredigLlanbadarn Fawr
Henebion RhestredigLlanbadarn Fawr
Basn marmor yn Llanbadarn-Fawr
Basn marmor yn Llanbadarn-Fawr

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llanbadarn Fawr.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Llanbadarn Fawr

Yn ôl i’r brig ↑

3. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LLANBADARN-VAWR (LLAN-BADARN-FAWR), plwyf, sy’n cynnwys porthladd môr, bwrdeistref a thref farchnad Aberystwith (y mae’r eglwys oddeutu milltir i ffwrdd ohoni, i’r de-ddwyrain), a sawl trefgordd a pentrefannau, yn rhannol yn yr Uchaf ac yn rhannol yn adran Isaf cant o Geneu’r-Glyn, ac yn rhannol yn adran Uchaf cant Ilar, sir Aberteifi, De Cymru; yn cynnwys 11,239 o drigolion. Mae enw’r plwyf helaeth hwn yn deillio o gysegriad ei eglwys, a’r atodiad gwahaniaethol o’r goruchafiaeth a fwynhaodd mewn perthynas â phlwyfi eraill o’r un enw, a hefyd i’w wahaniaethu oddi wrth dref gyfagos Aberystwith, a oedd Llanbadarn-Gaerog o’r enw hynafol, neu’r “Llan-Badarn muriog.” Roedd Sant Padarn, neu Paternus, y mae’r eglwys wedi’i gysegru iddo, yn eglwysig o gryn enwogrwydd; dywedir iddo astudio o dan Iltutus yn Lantwit-Major, yn Sir Forgannwg, a’i fod yn gysylltiedig â Teilo a David yn Nhriawdau Cymru, fel un o’r tri ymwelydd bendigedig. Mae i fod i sefydlu sefydliad crefyddol yma, a godwyd wedi hynny i weld, y daeth yn esgob cyntaf ohono, ac yn suffragan i archesgob Tyddewi. Parhaodd Paternus i lywyddu dros y weld hwn am un mlynedd ar hugain, ac yn ystod yr amser hwnnw cododd sawl eglwys, a sefydlodd sawl mynachlog yn nhalaith Caredigion, a oedd bellach yn cynnwys yn bennaf yn sir Aberteifi, lle gosododd gytrefi o fynachod o’r brifathro. sefydliad yn Llandabarn. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, wrth gael ei alw yn ôl i Lydaw, lle cafodd ei wneud yn esgob Vannes, cafodd ei olynu yn yr esgobaeth hon, a alwyd wedi hynny, ar ôl ei hesgobaeth gyntaf, “Paternensis,” gan Cynoc. Ymddengys bod y gweld wedi ffynnu ers bron i ganrif, ac mae rhybudd o esgob Llanbadarn yn digwydd ym munudau synod a gynhaliwyd yn sir Caerwrangon, yn y flwyddyn 601; ond tua’r amser hwn dywedir i’r lle golli ei freintiau esgobol, o ganlyniad i ymddygiad treisgar y trigolion, a laddodd eu hesgob; a chredir i’r eglwys gael ei hatodi, ar ôl diddymu’r gweld, i eiddo Sant Dafydd. Ni chrybwyllir enw’r esgobaeth a ddaeth felly’n ddioddefwr eu cynddaredd, yn yr anodiadau presennol, ac nid oes unrhyw gofnod penodol o’r digwyddiad ychwaith; Mae Humphrey Llwyd yn tybio mai ef oedd yr Esgob Idnerth, y mae arysgrif coffaol iddo yn eglwys blwyfol Llandewy-Brevi. Roedd esgob suffragan Llanbadarn yn un o’r dirprwyaeth a benodwyd i gwrdd â Awstin ar ei laniad yn Lloegr, gyda’r bwriad o wrthsefyll y tresmasiadau a ddaliwyd o Rufain, trwy wrthwynebu pob ymgais ar ran y cenhadwr hwnnw i sefydlu goruchafiaeth y pab dros yr Eglwys Brydeinig.

Dinistriwyd yr eglwys yn 987, gan y Daniaid, y cludwyd eu helyntion yn y rhan hon o’r dywysogaeth i raddau, nes i Meredydd, Tywysog De Cymru, gyfuno â’r goresgynwyr ffyrnig hyn er diogelwch ei diriogaethau, trwy’r taliad o un geiniog i bob dyn o fewn ei oruchafiaethau; cyhuddiad a elwid yn “deyrnged y fyddin ddu.” Yn 1038, gostyngwyd y lle hwn i ludw gan Grufydd ab Llewelyn ab Sitsyllt, a’i resodd gan drais o ddwylo Howel ab Edwin. Yn y flwyddyn 1106, pan ysbeiliodd Ithel a Madoc, a oedd mewn cynghrair â Harri I., holl sir Aberteifi, ac eithrio’r lle hwn a Llandewy-Brevi, dim ond ymosodiad ar ei gysegr a ddioddefodd sawl un ohono, y gwnaeth sawl un ohono Cafodd dynion Owain ab Madoc, a oedd wedi lloches yno, eu llusgo gan rym a’u rhoi i farwolaeth. Gilbert Strongbow, a gododd, yn 1109, gastell Aberystwith, yn y plwyf hwn, a roddodd enillion yr eglwys i fynachlog Sant Pedr, yng Nghaerloyw, yn y flwyddyn 1111; ond nid ymddengys fod y sefydliad hynafol wedi ei ddiddymu ar yr adeg honno, oherwydd mae sôn yn digwydd yn yr anrhydeddau Cymreig, yn y flwyddyn 1136, am farwolaeth John, arch-offeiriad Llanbadarn; ac yn yr un cofnod, yn y flwyddyn 1143, sylwir ar farwolaeth Sulien ab Rhythmarch, dyn o wybodaeth fawr, ac un o goleg Llanbadarn. Yn 1116, gwersyllodd Grufydd ab Rhŷs, a oedd wedi cael gwahoddiad i’r rhan hon o’r dywysogaeth i gynorthwyo i adfer oddi wrth y gwladfawyr Normanaidd y tiriogaethau yr oeddent wedi’u trawsfeddiannu yn nhalaith Aberteifi, ei luoedd yn Glâs Crûg, ym mhlwyf Llanbadarn, yn flaenorol i’w ymgais aflwyddiannus ar Gastell Aberystwith: priodolwyd ei fethiant yn y fenter gan ryw ofergoelus i weithred o impiety yr oedd yn euog ohoni, wrth gymryd rhywfaint o wartheg, i adnewyddu ei luoedd, o fewn terfynau’r cysegr helaeth a oedd ynghlwm wedyn i eglwys Llanbadarn. Ymwelodd Baldwin, Archesgob Caergaint, a fynychwyd gan Giraldus Cambrensis, â’r lle, yn 1188, ar ei daith i bregethu’r croesgadau ledled y dywysogaeth; ar yr achlysur hwnnw dywedir yn arbennig gan Giraldus, yn ei Amserlen, fod refeniw’r fynachlog yn cael ei fwynhau’n bennaf gan un teulu, a bod materion y sefydliad mewn cyflwr gwael iawn. Yn dilyn hynny, neilltuwyd yr eglwys i abaty Vale Royal, yn sir Caer, a sefydlwyd gan Edward I. Yn ystod yr gwrthryfel dan arweiniad pennaeth brodorol o’r enw Rhŷs ab Meredydd, ym 1287, Llanbadarn-Vawr oedd prif le rendezvous ar gyfer y Lluoedd Lloegr yn Ne Cymru.

Mae afonydd Ystwith a Rheidiol, a ffyrdd o Machynlleth a’r Drenewydd, yn y drefn honno, i Aberystwith yn croestorri’r PARISH, sy’n ymestyn tua phymtheng milltir ar gyfartaledd a chwech o led ar gyfartaledd. Mae’n cynnwys ardal sy’n nodedig am doreth ei chyfoeth mwynol, ac mae’n cynnwys trwy gyfrifiant 44,800 erw, lle mae 2000 yn ddôl, 10,500 o dir pori, 22,300 o dir agored, gwastraff a theithiau cerdded defaid, 3000 mewn coed a phlanhigfeydd, a 7000 âr, sydd mae’r olaf yn y cyfrannau canlynol: gwenith 1200 erw, haidd 2000, ceirch 2400, tatws 1200, maip 100, a phys a milfeddygon yr un maint. Mae’r wyneb yn fryniog iawn, ac mewn rhai rhannau hyd yn oed yn fynyddig; mae’r pridd yn ysgafn, mewn sawl man dim ond yn rhoi porfa brin i ddefaid, ond mae’r cnydau ar y tir âr, er gwaethaf hynny, yn dda ar y cyfan. Mae’r golygfeydd, yn enwedig yn y clwydi, yn brydferth iawn, ac wedi arallgyfeirio’n gyfoethog ac yn gytûn, gan gofleidio llawer o nodweddion mawredd rhamantus; ac o’r tiroedd uwch mae golygfeydd helaeth a diddorol o fae Aberteifi, a’r wlad gyfagos. Ceir gobaith arbennig o braf o gopa Craig Glais, clogwyn glas tywyll ger Aberystwith, lle mae’r garreg a ddefnyddiwyd i adeiladu’r dref wedi’i chaffael yn bennaf. Mae’r bryniau wedi’u trin yn rhannol, ac mae rhai ohonynt wedi’u cyfrifo’n dda i gynhyrchu ŷd, ond nid yw’r system tillage, er ei bod wedi’i gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd hwyr, wedi cyflawni unrhyw ragoriaeth fawr eto: mae’r maip yn cael ei dyfu lawer, y landlordiaid annog, ac mewn gwirionedd, rhwymo, eu tenantiaeth, i’w tyfu, yn ogystal â chynnyrch arall o’r caeau. Derw a ffynidwydd yw’r prif fathau o bren, ond mae lludw, llwyf, a ffawydd hefyd yn cael eu plannu yn gyffredinol iawn.

Mae’r pentref mewn lleoliad dymunol o dan grib uchel ar lan yr afon Rheidiol, ac mae’n cynnwys sawl stryd sy’n crwydro, o gryn hyd. Yn y gymdogaeth, ac o fewn y plwyf, mae sawl plasty bonheddig a seddi cain, y prif ohonynt yw Nant Eôs, plasty solet a sylweddol, wedi’i leoli’n hyfryd mewn dyffryn coediog cyfoethog, sy’n cynnwys golygfeydd dymunol iawn; Gogerddan, hefyd yn ddemên helaeth; Glanrheidiol, Cwmcynvelyn, a Pen-y-Glais. Y prif gynnyrch mwynau yw mwyn plwm. O rai mwyngloddiau plwm yma, a weithiwyd ar raddfa helaeth iawn, ac a gynhyrchodd gyfran fawr o arian, deilliodd Syr Hugh Myddelton yn bennaf y refeniw tywysogaidd a wariodd yn wladgarol, yn nheyrnasiad Iago I., wrth gyflenwi’r metropolis â dŵr trwy’r Afon Newydd. Ar ôl y cyfnod hwn fe wnaethant barhau i weithredu’n llwyddiannus gan Mr. Bushel, a gafodd y fraint gan Charles I. o sefydlu bathdy ar gyfer bathu arian yng nghastell Aberystwith, fel y sylwyd yn yr erthygl ar y dref honno. Mae rhai ohonyn nhw’n cael eu gweithio ar hyn o bryd, ac mae’r mwyngloddiau yn y plwyf yn gyffredinol yn gynhyrchiol iawn; mae cannoedd o bobl yn cael eu cyflogi, ac mae ymdrechion yn gyson i ddarganfod gwythiennau newydd. Yn y flwyddyn 1847, cynhyrchodd mwynglawdd Goginan 1446 tunnell o fwyn; mwyngloddiau Gogerddan, Bog, a Darren, 194 tunnell; & c. Mae sefyllfa’r plwyf, ar arfordir bae Aberteifi, yn ffafriol iawn ar gyfer allforio ei gynnyrch; ac mae’r ffyrdd tyrpeg yn fforddio cyfleusterau gwych o gyfathrach rywiol â’r ardaloedd cyfagos.

Mae’r LIVING yn ficerdy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin yn £ 20, ac wedi’i gynysgaeddu â £ 450 o gymwynas preifat; incwm net presennol, £ 135, gyda thŷ glebe; noddwr, Esgob Tyddewi; impropriator, J. P. Bruce Chichester, Ysw. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Padarn, ac wedi’i lleoli ger canol y pentref, yn strwythur croesffurf hynafol ac hybarch, yn yr arddull Seisnig gynnar, gyda thŵr sgwâr mawr yn codi o’r canol, wedi’i gynnal ar bedair colofn enfawr, ac wedi’i orchuddio. gan feindwr isel. Mae’r gangell yn cynnwys sawl heneb i brif deuluoedd y gymdogaeth, gan gynnwys rhai, y gellir sylwi arnynt yn fwy arbennig, i deuluoedd Nant Eôs a Gogerddan. Un o’r rhai mwyaf diddorol yw heneb o farmor gwyn, wedi’i gerfio gan Flaxman, er cof am Harriet, merch Is-iarll Ashbrook, a gwraig Pryse Pryse, Ysw., O Gogerddan, uwch ei phen mae canopi wedi’i gerfio’n goeth, yn y mwyaf arddull gywrain pensaernïaeth ddiweddarach Lloegr. Yn y fynwent mae dwy groes hynafol Brydeinig heb unrhyw arysgrif. Yn Aberystwith; yn Yspytty-Cynvyn, yn nhrefgordd Llanbadarn Uchâ yn y Croythen; ac yn Llangorwen, yn nhrefgordd Clarach, mae perigloriaid ar wahân. Mae capel rhwyddineb yn Nhŷ’n-y-Llidiart, yn nhrefgordd Parcel-Canol. Mae nifer yr addoldai ar gyfer anghydffurfwyr, gan gynnwys y rhai yn Aberystwith, tua phump ar hugain, ar gyfer Bedyddwyr, Annibynwyr, Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd, a Chatholigion Rhufeinig: y Methodistiaid Calfinaidd yw’r corff mwyaf niferus. Cefnogir ysgolion dydd mewn gwahanol rannau, ac mae nifer fawr o ysgolion Sul. Gadawodd Roderick Richards, o Pen-y-Bont, yn 1752, £ 104; Jacob Evans, diweddar Penlanolew, yn 1760, £ 40; a John Jones, yn 1783, £ 50, am gyfarwyddyd plant. Gadawodd Lewis Jones, diweddar Caeau Bâch, £ 200, ym 1808, am ddysgu plant i bedwar pentrefan; Gadawodd Richard Lewis, diweddar o Abercumdole, £ 150, ym 1810, tuag at gyfarwyddo’r plant ym mhentrefan Parcel-Canol; a gadawodd John Jones, ym 1833, £ 200 am gefnogaeth yr ysgol elusennol, a godwyd ym mhentref Llandabarn. Mae yna hefyd rai rhoddion elusennol llai a chymynroddion i’r tlodion, gan gynhyrchu tua £ 7. 10., wedi’i ddosbarthu mewn blawd ceirch adeg y Nadolig. Aeth y Rhufeinig Via Occidentalis, a elwir yn gyffredin y Sarn Helen, trwy’r plwyf; a thua milltir i’r dwyrain o’r eglwys mae olion Glâs Crûg, y post caerog a feddiannwyd gan Grufydd ab Rhŷs cyn ei ymosodiad ar Gastell Aberystwith. Ger Aberystwith mae Plâs Crûg, yn y ganrif ddiwethaf sbesimen perffaith iawn o dŷ caerog cynnar, ond sydd bellach yn cyflwyno ychydig iawn o’r strwythur gwreiddiol. Ganed Davydd ab Gwilym, bardd o Gymru o fri, ym Mroginin, yn y plwyf, yn 1340: daeth yn fardd Morgannwg, a dywedir iddo ysgrifennu 150 o gerddi; bu farw yn 1400, a chladdwyd ef yn Ystrad-Flûr, neu Strata-Florida. Claddwyd Lewis Morris, hynafiaethydd o gryn fri, a syrfëwr y pyllau glo brenhinol, yn eglwys Llandabarn; bu am beth amser cyn ei farwolaeth yn byw ym Mhenbryn yn y sir hon.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

5. Cyfeiriadau

 1. Map Llanbadarn Fawr (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Llanbadarn Fawr

Yn ôl i’r brig ↑

6. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanbadarn Fawr, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanbadarn Fawr
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanbadarn Fawr
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanbadarn Fawr
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion