Hanes Lledrod

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Lledrod. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanilar a Bronant.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Lledrod

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Lledrod.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Lledrod, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Pantcamddwr Ring Cairn
 • Ty’n-yr-Eithin Round Cairn

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

LLANVIHANGEL-LLEDROD (LLAN-VIHANGEL LLETHRY TROED), plwyf yn adran Uchaf cant o ILAR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 9 milltir (SE) o Aberystwith, yn cynnwys trefgorddau Lledrod Isâv a Lledrod Uchâv y mae pob un ohonynt yn cefnogi ei dlodion ei hun, ac yn cynnwys 1213 o drigolion, y mae nifer ohonynt, 732 mewn Lledrod Isâv a 481 yn Lledrod Uchâv. Mae’r plwyf hwn yn deillio ei enw o gysegriad ei eglwys i Sant Mihangel, a’i appeliad gwahaniaethol o’i sefyllfa wrth droed y declivity y mae wedi’i adeiladu arno. Mae’n ymestyn am bron i saith milltir o hyd, a thair milltir o led, gan ffurfio rhan o arglwyddiaeth Mevenydd sy’n perthyn i’r goron, ac mae’n cynnwys darn mawr o dir, y mae’r rhan fwyaf ohono wedi’i amgáu a’i drin: rhan sylweddol ohono mae’r wyneb yn fryniog, gan roi porfa i ddefaid ar y declivities, a chael carneddau niferus ar y copaon. Mae’r golygfeydd o gwmpas, er eu bod yn amrywiol iawn mewn rhai rhannau, yn feiddgar ac yn drawiadol ar y cyfan; ac o’r tiroedd uwch mae rhai golygfeydd helaeth o’r wlad gyfagos: mae yna ychydig o breswylfeydd addurnol wedi’u gwasgaru dros yr ardal. Mae’r plwyf yn cynnwys prebend yn eglwys golegol Brecknock, a raddiwyd yn llyfrau’r brenin yn £6.13.4., Ac ym nawdd Esgob Dewi Sant. Cynhelir ffair flynyddol yn y pentref ar y 7fed o Hydref: mae trigolion rhan o’r plwyf yn derbyn eu llythyrau o swyddfa bost Llanbedr Pont Steffan, y mae’n cael ei chynnwys yn ei thraddodiad, er bod yr eglwys bymtheg milltir i ffwrdd o hynny lle. Curadiaeth barhaus yw’r byw, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Dewi Sant, wedi’i chynysgaeddu â £ 10 y flwyddyn a £ 200 o gymwynas preifat, £ 600 bounty brenhinol, a £ 900 o grant seneddol, ac ym nawdd y Parch. John Phelix, y periglor presennol. Mae’r eglwys yn adeilad plaen bach, sy’n cynnwys corff yn unig, ac yn ddiweddar mae wedi derbyn ychwanegiad o ddau gant wyth deg o eisteddiadau am ddim, y mae’r Gymdeithas Gorfforedig ar gyfer ehangu eglwysi a chapeli wedi cyfrannu £ 150 tuag ato. Mae addoldy i Fethodistiaid Calfinaidd. Yr ysgol ramadeg rydd, a sefydlwyd yn wreiddiol gan y Parch. Thomas Oliver, brodor o’r plwyf hwn, ac ar adeg ei ficer ymadawedig Dudley, yn sir Caerwrangon, a’i cynysgaeddodd â thir bellach yn cynhyrchu £ 120 y flwyddyn, am ar hyn o bryd mae addysg ddiduedd nifer anghyfyngedig o fechgyn y plwyf hwn yn unedig â’r ysgol yn Ystrad Meiric. Claddwyd y Parch Evan Evans, dwyfol, bardd a hynafiaethydd amlwg, a ddangosodd ymlyniad cynnar â barddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg, y lluniodd ohono o lawysgrifau hynafol bron i gant o gyfrolau, ym mynwent y plwyf hwn, lle mae bach mae carreg garw heb ei gorchuddio yn dynodi ei fedd: cafodd ei eni yn Cynhawdrêv yn y sir hon, ym 1730, ac, ar ôl cwrs hir o ddyletswydd broffesiynol fel curad sawl plwyf, heb sicrhau unrhyw ffafriaeth yn yr eglwys, a defosiwn di-chwaeth ac amhroffidiol i’r tyfu llenyddiaeth, bu farw mewn ebargofiant yn nhŷ ei frawd, yn yr wythfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain o’i oedran. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cefnogi tlodion y plwyf cyfan yw £ 274, y mae swm ohono, £ 156.4. yn cael ei asesu ar Lledrod Uchâv a £ 117.16. ar Lledrod Isâv.

LLEDROD ISÂV (LLETHR Y TROED), trefgordd ym mhlwyf LLANVIHANGEL LLEDROD, adran uchaf cant ILAR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 9 Milltir (S. S. E.) o Aberystwith, sy’n cynnwys 732 o drigolion. Mae afon fach Wyra yn mynd trwyddi, ac yn cwympo i’r môr yn Llanrhystid. Mae asesiad ar wahân ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd, a’r gwariant blynyddol ar gyfartaledd yw £ 117.16. “

LLEDROD UCHÂV (LLETHR Y TROED), llong dref ym mhlwyf LLANVIHANGEL LLEDROD, adran uchaf cant ILAR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 9 milltir (S. E.) o Aberystwith, yn cynnwys 481 o drigolion. Saif yr eglwys blwyfol wrth droed declivity gorllewinol comin uchel a breuddwydiol, a ger ffynhonnell rivulet bach o’r enw’r Wyra. Gellir gweld sawl tiwmor ar y bryniau cyfagos; ac mae yna wanwyn chalybeate, a oedd gynt yn uchel ei barch am ei briodweddau glanweithiol. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cefnogi’r tlawd yw £ 156.4.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Lledrod

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Lledrod, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Lledrod
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Lledrod
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Lledrod
 • GenUKI, llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud ag eglwysi, mynwentydd, ysgolion, allfudo, mewnfudo ac achau Lledrod

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x