Cymdeithas Hanes Ceredigion
Mapio Hanesyddol Tregaron - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Tregaron

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Tregaron. Yn dref yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Lleolir y dref farchnad rhwng Llangeitho a Llanddewi Brefi.

 • Gwesty Talbot Tregaron, tafarn ddeulawr gynnar o'r 18fed ganrif, wedi'i hadeiladu o gerrig
 • Mae cerflun o Henry Richard wedi ei lleoli yng nghanol Tregaron. Fe'i ganed yn 1812, a ddaeth yn weinidog anghydffurfiol
 • Credir bod Neuadd Goffa Tregaron wedi'i hailadeiladu ar safle hen Neuadd y Dref. Agorwyd ar 04 Ionawr 1922
 • Mae Eglwys Sant Caron mewn safle uchel yng nghanol Tregaron
 • Y Llew Coch, Tregaron, O bosibl man cyfarfod Cymdeithas Gyfeillgar Beehive, a sefydlwyd neu a gofrestrwyd gyntaf 1828
 • Adeiladau Tregaron a chyn fanc

Lluniau Hanes Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi
Sir: Ceredigion
Cymuned: Tregaron
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN65NE
Cyfeirnod Grid SN6805859679
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
 Pennardd
Plwyf Eglwysig: 
Caron-Is-Clawdd
Llanbadarn-Odwyn, Acres: 2616.616
Cant y Plwyf: Penarth
Ffiniau Etholiadol:
Tregaron
Adeiladau Rhestredig
Tregaron
Henebion Rhestredig
Tregaron
Henebion i Cardiganshire Worthies - Cerflun Henry Richards yn Nhregaron
Henebion i Cardiganshire Worthies –
Cerflun Henry Richards yn Nhregaron

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Tregaron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“TRÊGARON (CARON, neu TRÊV-GARON), tref farchnad a phlwyf (bwrdeistref gynt), yn rhannol yng nghant ILAR, ond yn bennaf yn adrannau isaf ac uchaf cant PENARTH, sir ABERTEIFI, DE WALES , 39 milltir (E. gan N.) o Aberteifi, a 202 (W. gan N.) o Lundain, yn cynnwys capeliaeth Caron-Uwch-Clawdd, neu Strata Florida, ac yn cynnwys 2282 o drigolion. Dywedir bod y lle hwn yn deillio ei enw o fod yn gladdfa Caron, brenin o Gymru, a gododd, o sefyllfa isel mewn bywyd, ei hun, trwy ei ddewrder a’i alltudiaeth hael, i’r sofraniaeth, a ddaliodd am saith mlynedd. : wedi ei farwolaeth, yn y flwyddyn 219, canoneiddiwyd ef, a daeth yn sant tutelar yr eglwys. Mae’r dref, sydd wedi’i hadeiladu’n fach ac yn ddifater, sy’n cyflwyno ymddangosiad pentref yn unig, wedi’i lleoli ar y ffordd uchel o Lampeter i Rhaiadr, ym mhen de-ddwyreiniol y plwyf, ac ar afon fach Berwyn, o fewn pellter byr. o’i gydlifiad â’r Teivy, sy’n rhedeg tua hanner milltir i’r gorllewin: mae pont newydd o gerrig ar y gweill i’w chodi dros y cyntaf, ar gost amcangyfrifedig o £ 120, i’w thalu’n rhannol trwy danysgrifiad, ac yn rhannol o’r cyfradd sirol. Yn y cyffiniau mae dau lyn bach, un o’r enw Berwyn, tua milltir a hanner mewn cylchedd, sy’n cynnwys digonedd o frithyll, a’r llall o’r enw Maes Llyn, ”Llyn y Cae,” lle mae traddodiad yn adrodd bod y dref wedi bod unwaith safai: mae’r olaf wedi’i leoli tua dwy filltir i’r dwyrain, mae’n filltir o gylchedd, ac yn cynhyrchu brithyll a llyswennod. Dywedir bod meintiau arian a phlwm yn bodoli mewn symiau bach yng Nghwm y Graig Gôch ond nid yw’r mwyngloddiau wedi cael eu gweithio ers blynyddoedd lawer. Mae’r farchnad ddydd Mawrth, ar gyfer gwerthu darpariaethau, hosanau, gwlanen, & c. ; a chynhelir un ffair flynyddol ar Fawrth 15fed, 16eg, a 17eg, ac un arall ar y dydd Mawrth cyntaf ym mis Mai, yn bennaf ar gyfer gwerthu pedlery, brethyn wedi’i nyddu gartref, pibell, ceffylau, moch, & c. Ymgorfforwyd Trêgaron yn flaenorol, a chafodd ei bwrdeisiaid, yn yr un modd â rhai Aberystwith, Atpar, a Lampeter, y fraint o bleidleisio yn ethol cynrychiolydd seneddol ar gyfer y dref sirol; ond, o ganlyniad i rai gweithredoedd o lygredd mewn etholiad, amddifadwyd ef o’r hawl honno gan bwyllgor o Dŷ’r Cyffredin, ar y 7fed o Fai, 1730; a’r unig hawl etholiadol a arferir yn awr gan y trigolion yw rhydd-ddeiliaid wrth ethol aelod sirol, y mae’r dref hon, trwy’r ddeddf ddiweddar i ddiwygio’r gynrychiolaeth, yn fan pleidleisio iddi. Mae o dan awdurdodaeth ynadon y sir. Cynhelir leet llys ddwywaith y flwyddyn gan arglwydd y faenor, W. E. Powell, Ysw.

Ficerdy wedi’i ollwng yw’r bywoliaeth, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth St.David, a raddiwyd yn llyfrau’r brenin yn £ 8, ac ym nawdd Esgob Dewi Sant mae prebend Trêgaron yn amhriodoliad a oedd gynt ynghlwm wrth y coleg Llandewy-Brevi, yn cael ei raddio yn £ 13. 6. 8. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Caron, yn strwythur taclus, wedi’i lleoli’n gytûn ar ddrychiad creigiog yng nghanol y dref, ac mae’n cynnwys corff, cangell, a thŵr wedi’i orchuddio drigain troedfedd o uchder, yn yr arddull ddiweddarach o bensaernïaeth Seisnig: mae’r fynwent yn cynnwys pedair carreg goffa hynafol, y tybiwyd eu bod wedi’u sefydlu yn y chweched ganrif, ac mae arysgrifau ar ddwy ohonynt. Mae addoldy i Fethodistiaid Calfinaidd Cymru. Yn bellter tair milltir i’r gogledd o’r dref mae gwersyll mawr, o’r enw Castell Flemys, yn ffurfio’r darn mwyaf o gylch, ac wedi’i amddiffyn ar dair ochr gan foes anhreiddiadwy, y tybir iddo gael ei adeiladu gan gorff o’r goresgynwyr Fflandrysaidd. De Cymru; ac mae un arall, o’r enw Castell Sunnyhill, o’i agosrwydd at fferm o’r enw hwnnw. Yn y plwyf hwn hefyd mae sawl tomen sepulchral o gerrig, carneddau a enwir; clawdd chwilfrydig o bridd, yn ymestyn sawl milltir o hyd, o’r enw Cwys Ychain Banawg neu “rhych ychen Bannog,” a dybiwyd gan Dr. Meyrick i fod yn weddillion hen ffordd Brydeinig; a thwmpath artiffisial, wedi’i gwmpasu gan ffos, o’r enw Tommen Llanio, ond mae pwy neu at ba bwrpas a godwyd yn ansicr. Ganed Thomas Jones, hynafiaethydd a bardd o Gymru, a ffynnodd tua chychwyn yr ail ganrif ar bymtheg, mewn tŷ o’r enw Porth Fynnon, ychydig i’r dwyrain o Trêgaron; yn ychwanegol at ei enw da llenyddol, mwynhaodd, yn ôl traddodiad, wahaniaeth llai eiddigeddus, o’i arfer o ysbeilio ei gymdogion, cael ei gynrychioli, dan yr enw Twm Sion Catti, fel lleidr arbenigol a deheuig: cafodd ffortiwn sylweddol. trwy briodi aeres Ystrad-fin gan stratagem dyfeisgar, ac yna fe’i penodwyd yn siryf y sir. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd yw £ 235.19.”

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Tregaron, x:126
  • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
  • anghydffurfiaeth, iv:97,104,105,107
  • argraffu, viii:204-09
  • bibliography, iv:307
  • blacksmiths, vi:100
  • bog
   • see Cors Caron
  • bridge, viii:330,344
  • Bwlchgwynt
  • and the census of religious worship, iv:116,126
  • church, plants sighted on, in the 18c, i:80
  • emigration ·
   • see Tregaron : ymfudo
  • fair, iv:71,219; v:129
  • labourers, x:41
  • labourers’ diet,1837, x:42
  • merched y gerddi, ix:291-2,293,294
  • nonconformity
   • see anghydffurfiaeth
  • parish vestry, vi:8,12,30
  • peat cutting, iv-.331
  • population trend 16c-18c, vii:259
  • printing
   • see Tregaron : argraffu
  • Red Lion, x-.362
  • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
   • adventure school, ii:142
   • intermediate school, viii:54,56-63,66
  • woollen mill, vi:111
  • workhouse, viii:255-6,264,272,274
  • ymfudo, ii:167,229
 • Tregaron, lordship of, vi:140
 • Tregaron Male Voice Choir, iii:261; x:9
 • Tregaron Rural District Council, iv:280
 • Tregaron Union, viii:246-51,259,1.63,270-2, 273,274
 • Tregaron United District School Board, iii:210,211,214

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

Sgwâr Hanes Tregaron Ceredigion
Sgwâr Hanes Tregaron Ceredigion
 • Cardiganshire Fonts – Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
  • adventure school, ii:142
  • intermediate school, viii:54,56-63,66

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmiths, vi:100
 • bog
  • see Cors Caron
 • labourers, x:41
 • labourers’ diet,1837, x:42
 • peat cutting, iv-.331
 • printing
  • see Tregaron : ugraffu
 • woollen mill, vi:111

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddiaeth Leol

 • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
 • Tregaron, lordship of, vi:140

Yn ôl i’r brig ↑

7. Adeiladau a Seilwaith

 • bridge, viii:330,344
 • Red Llon, x-.362
 • workhouse, viii:255-6,264,272,274

Yn ôl i’r brig ↑

8. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

Mae Eglwys Sant Caron mewn safle uchel yng nghanol Tregaron
Eglwys Sant Caron yn yr
canol Tregaron
 • nonconformity
  • see anghydffurfiaeth
 • parish vestry, vi:8,12,30
 • and the census of religious worship, iv:116,126
 • church, plants sighted on, in the 18c, i:80

Yn ôl i’r brig ↑

Bedyddfeini Sir Aberteifi

Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Tregaron

9. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Tregaron

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

10. Cyfeiriadau

 1. Map Aberteifi (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

11. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Tregaron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Tregaron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Tregaron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Tregaron
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x