Mapio Hanesyddol Tregaron - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Tregaron

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Tregaron. Yn dref yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Lleolir y dref farchnad rhwng Llangeitho a Llanddewi Brefi.

Mae ardal gadwraeth Tregaron yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Gwesty Talbot Tregaron, tafarn ddeulawr gynnar o'r 18fed ganrif, wedi'i hadeiladu o gerrig
 • Mae cerflun o Henry Richard wedi ei lleoli yng nghanol Tregaron. Fe'i ganed yn 1812, a ddaeth yn weinidog anghydffurfiol
 • Credir bod Neuadd Goffa Tregaron wedi'i hailadeiladu ar safle hen Neuadd y Dref. Agorwyd ar 04 Ionawr 1922
 • Mae Eglwys Sant Caron mewn safle uchel yng nghanol Tregaron
 • Y Llew Coch, Tregaron, O bosibl man cyfarfod Cymdeithas Gyfeillgar Beehive, a sefydlwyd neu a gofrestrwyd gyntaf 1828
 • Adeiladau Tregaron a chyn fanc

Tregaron, Ceredigion, Gorllewin Cymru – pentref bach hanesyddol yn hen sir Sir Aberteifi

Lluniau Hanes Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi
Sir: Ceredigion
Cymuned: Tregaron
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN65NE
Cyfeirnod Grid SN6805859679
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
 Pennardd
Plwyf Eglwysig: 
Caron-Is-Clawdd
Llanbadarn-Odwyn, Acres: 2616.616
Cant y Plwyf: Penarth
Ffiniau Etholiadol:
Tregaron
Adeiladau Rhestredig
Tregaron
Henebion Rhestredig
Tregaron
Henebion i Cardiganshire Worthies - Cerflun Henry Richards yn Nhregaron
Henebion i Cardiganshire Worthies –
Cerflun Henry Richards yn Nhregaron

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Tregaron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol Tregaron

Henebion Cofrestredig yn Nhregaron, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Blaen Camddwr Round Cairn
 • Bryn Cosyn Cairn Cemetery
 • Cairn Cemetery on Esgair Gerwyn
 • Castell Flemish
 • Castell Llygoden platform cairn
 • Castell Rhyfel
 • Cefncerrig Round Cairn
 • Fagwyr Las Deserted Rural Settlement
 • Garn Gron Round Cairn Cemetery
 • Gwar-castell, Round Cairn Pair 375m south east of, Tregaron
 • Nantymaen Standing Stone
 • Sunnyhill Wood Camp
 • Y Garn Round Cairn

Mae cysegriad yr eglwys i Caron, presenoldeb tair heneb Gristnogol gynnar a mynwent gylchol yn dynodi sylfaen gynnar i Eglwys Tregaron (Llwydlo 1998).

Efallai fod yr eglwys wedi annog datblygiad anheddiad bach yn y cyfnod cyn Eingl-Normanaidd. Yn 1290, rhoddodd Edward I i Geoffrey Clement y breintiau o gynnal marchnad wythnosol a dwy ffair flynyddol yn Nhregaron (Soulsby, 1983, 255). Datblygodd y dref o hyn.

Rhoddwyd hwb sylweddol i’r dref gan fasnach y ‘drovers’; Mae Soulsby (1983, 256) yn cofnodi’r cyfnod 1820-40 fel un o dwf sylweddol.

Hyrwyddwyd twf pellach trwy agor Rheilffordd Milford a Manceinion ym 1866.

Ni ddatblygodd y dref yn fawr y tu allan i’r craidd hanesyddol tan ddiwedd yr 20fed ganrif pan dyfodd tai newydd ac adeiladau diwydiannol / masnachol ysgafn ar gyrion y dref.

Disgrifiad a chydrannau tirwedd hanesyddol hanfodol

Tref fach Tregaron yw’r unig anheddiad sylweddol yn nhirwedd ucheldir Ceredigion. Mae’r craidd hanesyddol wedi’i ganoli ar sgwâr marchnad ac Eglwys ganoloesol St Caron, gyda datblygiad eilaidd i’w gael ar lan orllewinol y Brennig tuag at yr hen orsaf reilffordd. Nid yw’n anheddiad wedi’i gynllunio, ac mae’r mwyafrif o adeiladau’n ffryntio’n uniongyrchol ar strydoedd cul, troellog.

Carreg yw’r prif ddeunydd adeiladu traddodiadol gyda llechi ar gyfer toeau. Defnyddir amrywiaeth o driniaethau wal gan gynnwys stwco, carreg wedi’i baentio a charreg noeth. Ar wahân i eglwys y plwyf a chwpl o fythynnod bach (un wedi’u rhestru), mae bron pob un o’r adeiladau hŷn yn Nhregaron yn dyddio i’r 19eg ganrif.

Mae Gwesty’r Sioraidd Talbot ac adeiladau masnachol llai o faint wedi’u lleoli ar sgwâr y farchnad. Fodd bynnag, mae’r rhain i gyd yn gymharol fach ac fel anaml y bydd y tai yn codi uwchlaw dau lawr.

Mae gan derasau adeiladu sengl a bythynnod cynharach nodweddion brodorol cryf, ond mae gan dai mwy a diweddarach fwy o elfennau Sioraidd. Fodd bynnag, ychydig sydd ag unrhyw fanylion pensaernïol ar wahân i ychydig o filas ar wahân o ddiwedd y 19eg ganrif.
Mae rhai adeiladau allanol o gerrig o’r 19eg ganrif yn rhoi naws amaethyddol i ganol y dref. Mae’r defnydd o ddeunyddiau heblaw cerrig fel brics coch a melyn ar gyfer manylion a brics glas (mewn teras o dai) yn amlwg ar rai tai o ddiwedd y 19eg a dechrau’r 20fed ganrif.

Mae ysbyty ac ysgol uwchradd o’r 20fed ganrif ar gyrion y dref ynghyd ag ychydig o dai o ddechrau i ganol yr 20fed ganrif, a llawer o dai o ddiwedd yr 20fed a’r 21ain ganrif.

Ar wahân i adeiladau a henebion mae’r unig archeoleg arall a gofnodwyd yn yr ardal hon yn cynnwys darganfyddiadau o ddyddiad yr Oes Efydd.

Mae datblygiad trefol Tregaron wedi’i ddiffinio’n dda iawn – ychydig iawn o orlifo sydd i’r ardaloedd tirwedd hanesyddol amaethyddol o’i amgylch.

Gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed – Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

2. Cors Caron

Yn y Cyfnod Canoloesol roedd ardal Cors Caron wedi’i rhannu rhwng maenorau Penardd, Blaenaeron a Mefenydd a oedd yn eiddo i Abaty Ystrad Fflur. Mae hanes yr ardal ar ôl diddymu’r abaty yn ansicr, ond mae’n debyg i’w chymeriad agored sicrhau i’r Goron ei hawlio.

Ym mhob cyfnod bu Cors Caron yn ffynhonnell mawn, a darparai gyfleoedd i hela adar dðr, pori anifeiliaid yn yr haf a chywain gwair. Roedd gweithgarwch torri mawn wedi’i ganoli ar y rhan o’r gors gerllaw Tregaron.

Yn ystod y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf buwyd yn torri mawn â pheiriannau, ond ni pharodd hynny yn hir (Cyngor Cefn Gwlad Cymru 1995).

Mae Rheilffordd Milford a Manceinion, a agorwyd ym 1866 ac a gaewyd ym 1964, yn croesi’r gors o’r de i’r gogledd. Nid amgaewyd y gors erioed. Mae’n bwysig i’r dirwedd hanesyddol oherwydd ei chofnod o hanes llystyfiannol a newidiadau yn yr hinsawdd a gynhwysir o fewn y dyddodion mawn (gweler Turner 1964). Erbyn hyn mae’n Warchodfa Natur ddynodedig.

Disgrifiad ac elfennau hanfodol y dirwedd hanesyddol

Ardal o gyforgors agored yw Cors Caron sy’n ymestyn dros 1000 o hectarau sydd tua 165m o uchder. Mae Afon Teifi yn llifo i lawr canol yr ardal o’r gogledd i’r de.

Ceir nifer o lynnoedd agored o ddðr ar y gors; y caiff rhai ohonynt eu cynnal a’u cadw yn artiffisial. Mae tystiolaeth ar yr wyneb o weithgarwch torri mawn yn y gorffennol, yn arbennig yn y pen deheuol gerllaw Tregaron.

Mae rhai hen ffiniau i’w gweld ar ffiniau deheuol a gogleddol y gors, ac mae coetir yn tresmasu rywfaint ar y gors ar yr ochr ogleddol. Ar wahân i’r rhain, cors yw’r ardal gyfan.

Mae’r archeoleg a gofnodwyd yn cynnwys pont ôl-ganoloesol Pont Einion (ddyddiedig 1805 ac sydd bellach yn rhestredig), llwybr Canoloesol posibl ac ardal gladdu yn y gors yn dyddio o’r Oes Haearn, nad yw ei hunion leoliad yn hysbys.

Mae i Gors Caron ffiniau pendant ar bob ochr, ond yn arbennig ar yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol lle y mae’r tir yn codi’n serth at dir pori wedi’i wella.

Gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed – Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Cors Caron

Yn ôl i’r brig ↑

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

TRÊGARON (CARON, neu TRÊV-GARON), tref farchnad a phlwyf (bwrdeistref gynt), yn rhannol yng nghant ILAR, ond yn bennaf yn adrannau isaf ac uchaf cant PENARTH, sir ABERTEIFI, DE WALES , 39 milltir (E. gan N.) o Aberteifi, a 202 (W. gan N.) o Lundain, yn cynnwys capeliaeth Caron-Uwch-Clawdd, neu Strata Florida, ac yn cynnwys 2282 o drigolion. Dywedir bod y lle hwn yn deillio ei enw o fod yn gladdfa Caron, brenin o Gymru, a gododd, o sefyllfa isel mewn bywyd, ei hun, trwy ei ddewrder a’i alltudiaeth hael, i’r sofraniaeth, a ddaliodd am saith mlynedd. : wedi ei farwolaeth, yn y flwyddyn 219, canoneiddiwyd ef, a daeth yn sant tutelar yr eglwys. Mae’r dref, sydd wedi’i hadeiladu’n fach ac yn ddifater, sy’n cyflwyno ymddangosiad pentref yn unig, wedi’i lleoli ar y ffordd uchel o Lampeter i Rhaiadr, ym mhen de-ddwyreiniol y plwyf, ac ar afon fach Berwyn, o fewn pellter byr. o’i gydlifiad â’r Teivy, sy’n rhedeg tua hanner milltir i’r gorllewin: mae pont newydd o gerrig ar y gweill i’w chodi dros y cyntaf, ar gost amcangyfrifedig o £ 120, i’w thalu’n rhannol trwy danysgrifiad, ac yn rhannol o’r cyfradd sirol. Yn y cyffiniau mae dau lyn bach, un o’r enw Berwyn, tua milltir a hanner mewn cylchedd, sy’n cynnwys digonedd o frithyll, a’r llall o’r enw Maes Llyn, ”Llyn y Cae,” lle mae traddodiad yn adrodd bod y dref wedi bod unwaith safai: mae’r olaf wedi’i leoli tua dwy filltir i’r dwyrain, mae’n filltir o gylchedd, ac yn cynhyrchu brithyll a llyswennod. Dywedir bod meintiau arian a phlwm yn bodoli mewn symiau bach yng Nghwm y Graig Gôch ond nid yw’r mwyngloddiau wedi cael eu gweithio ers blynyddoedd lawer. Mae’r farchnad ddydd Mawrth, ar gyfer gwerthu darpariaethau, hosanau, gwlanen, & c. ; a chynhelir un ffair flynyddol ar Fawrth 15fed, 16eg, a 17eg, ac un arall ar y dydd Mawrth cyntaf ym mis Mai, yn bennaf ar gyfer gwerthu pedlery, brethyn wedi’i nyddu gartref, pibell, ceffylau, moch, & c. Ymgorfforwyd Trêgaron yn flaenorol, a chafodd ei bwrdeisiaid, yn yr un modd â rhai Aberystwith, Atpar, a Lampeter, y fraint o bleidleisio yn ethol cynrychiolydd seneddol ar gyfer y dref sirol; ond, o ganlyniad i rai gweithredoedd o lygredd mewn etholiad, amddifadwyd ef o’r hawl honno gan bwyllgor o Dŷ’r Cyffredin, ar y 7fed o Fai, 1730; a’r unig hawl etholiadol a arferir yn awr gan y trigolion yw rhydd-ddeiliaid wrth ethol aelod sirol, y mae’r dref hon, trwy’r ddeddf ddiweddar i ddiwygio’r gynrychiolaeth, yn fan pleidleisio iddi. Mae o dan awdurdodaeth ynadon y sir. Cynhelir leet llys ddwywaith y flwyddyn gan arglwydd y faenor, W. E. Powell, Ysw.

Ficerdy wedi’i ollwng yw’r bywoliaeth, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth St.David, a raddiwyd yn llyfrau’r brenin yn £ 8, ac ym nawdd Esgob Dewi Sant mae prebend Trêgaron yn amhriodoliad a oedd gynt ynghlwm wrth y coleg Llandewy-Brevi, yn cael ei raddio yn £ 13. 6. 8. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Caron, yn strwythur taclus, wedi’i lleoli’n gytûn ar ddrychiad creigiog yng nghanol y dref, ac mae’n cynnwys corff, cangell, a thŵr wedi’i orchuddio drigain troedfedd o uchder, yn yr arddull ddiweddarach o bensaernïaeth Seisnig: mae’r fynwent yn cynnwys pedair carreg goffa hynafol, y tybiwyd eu bod wedi’u sefydlu yn y chweched ganrif, ac mae arysgrifau ar ddwy ohonynt. Mae addoldy i Fethodistiaid Calfinaidd Cymru. Yn bellter tair milltir i’r gogledd o’r dref mae gwersyll mawr, o’r enw Castell Flemys, yn ffurfio’r darn mwyaf o gylch, ac wedi’i amddiffyn ar dair ochr gan foes anhreiddiadwy, y tybir iddo gael ei adeiladu gan gorff o’r goresgynwyr Fflandrysaidd. De Cymru; ac mae un arall, o’r enw Castell Sunnyhill, o’i agosrwydd at fferm o’r enw hwnnw. Yn y plwyf hwn hefyd mae sawl tomen sepulchral o gerrig, carneddau a enwir; clawdd chwilfrydig o bridd, yn ymestyn sawl milltir o hyd, o’r enw Cwys Ychain Banawg neu “rhych ychen Bannog,” a dybiwyd gan Dr. Meyrick i fod yn weddillion hen ffordd Brydeinig; a thwmpath artiffisial, wedi’i gwmpasu gan ffos, o’r enw Tommen Llanio, ond mae pwy neu at ba bwrpas a godwyd yn ansicr. Ganed Thomas Jones, hynafiaethydd a bardd o Gymru, a ffynnodd tua chychwyn yr ail ganrif ar bymtheg, mewn tŷ o’r enw Porth Fynnon, ychydig i’r dwyrain o Trêgaron; yn ychwanegol at ei enw da llenyddol, mwynhaodd, yn ôl traddodiad, wahaniaeth llai eiddigeddus, o’i arfer o ysbeilio ei gymdogion, cael ei gynrychioli, dan yr enw Twm Sion Catti, fel lleidr arbenigol a deheuig: cafodd ffortiwn sylweddol. trwy briodi aeres Ystrad-fin gan stratagem dyfeisgar, ac yna fe’i penodwyd yn siryf y sir. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd yw £ 235.19.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Mynegai Cyfnodolion

 • Tregaron, x:126
  • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
  • anghydffurfiaeth, iv:97,104,105,107
  • argraffu, viii:204-09
  • bibliography, iv:307
  • blacksmiths, vi:100
  • bog
   • see Cors Caron
  • bridge, viii:330,344
  • Bwlchgwynt
  • and the census of religious worship, iv:116,126
  • church, plants sighted on, in the 18c, i:80
  • emigration ·
   • see Tregaron : ymfudo
  • fair, iv:71,219; v:129
  • labourers, x:41
  • labourers’ diet,1837, x:42
  • merched y gerddi, ix:291-2,293,294
  • nonconformity
   • see anghydffurfiaeth
  • parish vestry, vi:8,12,30
  • peat cutting, iv-.331
  • population trend 16c-18c, vii:259
  • printing
   • see Tregaron : argraffu
  • Red Lion, x-.362
  • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
   • adventure school, ii:142
   • intermediate school, viii:54,56-63,66
  • woollen mill, vi:111
  • workhouse, viii:255-6,264,272,274
  • ymfudo, ii:167,229
 • Tregaron, lordship of, vi:140
 • Tregaron Male Voice Choir, iii:261; x:9
 • Tregaron Rural District Council, iv:280
 • Tregaron Union, viii:246-51,259,1.63,270-2, 273,274
 • Tregaron United District School Board, iii:210,211,214

Yn ôl i’r brig ↑

4. Darluniau a Hen Luniau

Sgwâr Hanes Tregaron Ceredigion
Sgwâr Hanes Tregaron Ceredigion
 • Cardiganshire Fonts – Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

5. Ysgolion ac Addysg

 • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
  • adventure school, ii:142
  • intermediate school, viii:54,56-63,66

Yn ôl i’r brig ↑

6. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmiths, vi:100
 • bog
  • see Cors Caron
 • labourers, x:41
 • labourers’ diet,1837, x:42
 • peat cutting, iv-.331
 • printing
  • see Tregaron : ugraffu
 • woollen mill, vi:111

Yn ôl i’r brig ↑

7. Gweinyddiaeth Leol

 • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
 • Tregaron, lordship of, vi:140

Yn ôl i’r brig ↑

8. Adeiladau a Seilwaith

 • bridge, viii:330,344
 • Red Llon, x-.362
 • workhouse, viii:255-6,264,272,274

Yn ôl i’r brig ↑

9. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

Mae Eglwys Sant Caron mewn safle uchel yng nghanol Tregaron
Eglwys Sant Caron yn yr
canol Tregaron
 • nonconformity
  • see anghydffurfiaeth
 • parish vestry, vi:8,12,30
 • and the census of religious worship, iv:116,126
 • church, plants sighted on, in the 18c, i:80

Yn ôl i’r brig ↑

Bedyddfeini Sir Aberteifi

Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Tregaron

10. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Tregaron

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

11. Cyfeiriadau

 1. Map Aberteifi (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

12. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Tregaron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Tregaron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Tregaron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Tregaron
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x