Castell Aberystwyth a detholiad o ddarnau arian a gynhyrchwyd yn y Bathdy Brenhinol

Y Bathdy Brenhinol, Aberystwyth, 1915

gan y Parch. G. Eyre Evans

Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, Cyfrol 2 Rhif (1915) t.71

Dywed mintai sir Siarl I., ac yn enwedig y rhai mewn trefi llai, fod Henry Symonds, f.s.. Dan yr amgylchiadau hyn gall fod yn ddefnyddiol galw sylw at fanylion ysgrifenedig penodol o’r gwaith a wneir yn un o’r trefi hyn, gyda’r bwriad o gynyddu ein gwybodaeth o’r dulliau a ddefnyddir, a chynyddu ein diddordeb yng nghynnyrch yr ymgymeriad.

Ar 22 Hydref, 1636, cafodd Thomas ei drafod mewn deiseb gan Thomas Bushell, sydd yn ei atgoffa ei Mawrhydi, ar y 12fed o Fai, 1625, bod y Brenin— “yn canfod bod ymdrechion Syr Hugh Middleton wedi plygu er lles y cyhoedd” – wedi ei roi, trwy lythyrau patent, “am 31 mlynedd, yr holl fwyngloddiau brenhinol yn sir Aberteifi, gyda amod bod yr holl arian yn cael ei gydio yn y Bathdy yn Llundain, sydd wedi ei wneud hyd at £ 50,000. ” Roedd marwolaeth ddiweddar Syr Hugh, fel y nodwyd, wedi agor y ffordd i Bushell ddod i mewn i Sir Aberteifi, a pharhau i weithio mwyngloddiau arian a ddarganfuwyd yn y sir gan Syr Hugh. Mae Bushell yn gweddïo ei Frenin y gall y breintiau a roddwyd i Syr Hugh gael eu “cadarnhau” iddo. Er bod y mwyn arian yn tyfu’n gyfoethocach o ran gwerth gan drydydd rhan, ond o ran gorlifo gan ddŵr, a dirywiad Syr Hugh, mae’r mwyngloddiau’n debygol o bydru, a “y trysor mwyaf yn nhiriogaeth y Brenin i gael ei gladdu yn y ddaear.”

Ar 14 Hydref, dim ond wyth diwrnod cyn iddo deisebu’r Brenin, roedd Bushell wedi prynu prydles y mwyngloddiau gan y Fonesig Elizabeth, gweddw Syr Hugh, “o dan rent blynyddol,” fel y mae’n dweud— efallai y bydd y deisebydd yn gwneud iddo weithio’n deilwng i’r Enw Brenhinol.”

Roedd Charles yn tueddu i edrych yn ffafriol ar Bushell, “gan ei fod yn ymdrechu i berffeithio mwyngloddiau arian yng Nghymru, heb gymorth pwrs y Brenin.” Rhesymau eraill oedd bod “£ 100 o lysiau pur o arian pur wedi dod i’r mintys, yr 16 mlynedd hyn, ac oni bai am y gorlifiadau presennol, efallai y byddent mor hawdd â glanio gwerth 100 pwys o fwyn y dydd, fel y maent wedi gwneud yn wythnosol.”

Roedd Bushell yn gwybod yn dda sut i gael clust y Siarl anymwybodol. Anogodd “na ddylai’r posibilrwydd o gyfoeth mawr gael ei gladdu heb amheuaeth o blaid ffafr y Brenin, gan fod trysor mawr India’r Gorllewin i ragflaenwyr Ei Mawrhydi, drwy hepgor yr amser pan gafodd ei gynnig iddynt.” O! wily Bushell! !

Cyfeiriodd Charles y ddeiseb “at y Cyngor i gymryd gorchmynion er boddhad y deisebydd.” Gorchmynnodd y Cyngor, ar 6 Tachwedd, i’r Twrnai Cyffredinol Baniau archwilio’r grant a roddwyd i Syr Hugh, ac i ardystio i’r Arglwydd Drysorydd a’r Arglwydd Cottington “ei farn arno.” Dywedodd y Twrnai Cyffredinol ar y 3ydd o Ragfyr, “ni wnaeth ddirnad unrhyw anghyfleustra, os oedd Ei Mawrhydi mor falch, wrth gadarnhau’r patent i ddeisebydd.”

Ar 25 Ionawr, 1636—7, gorchmynnodd y Cyngor, yn eistedd yn y ‘Siambr Inner Star,’ i Bushell, ar ôl rhoi boddhad i’r Arglwydd Drysorydd ac i’r Arglwydd Cottington y dylai’r gwaith fynd ymlaen, “gael gweddi ei deiseb. “

O’r dyddiad hwn, yna dechreuodd cysylltiad agos Bushell â Sir Aberteifi.

Yn gynharach, roedd Bushell mewn meddiant diogel o’r mwyngloddiau nodedig, nag y dechreuodd ei gynnwrf i sefydlu mintys yng Nghastell Aberystwyth.

Ym mis Gorffennaf, 1637, anerchodd ei Frenin unwaith eto. Gan ddeall bod Ei Mawrhydi wedi rhoi mintys i Iwerddon, yn ogystal â bod ei ragflaenwyr wedi caniatáu mintys yn “Durham, Bryste, a Chastell Cydweli,” aeth Bushell ymlaen i ddim llai na saith rheswm pam y gallai mintys yng Nghymru fod o ganlyniad mawr i’r King, “fel anrhydedd ac elw.”

Cafodd y mwyngloddiau a weithiwyd gan Syr Hugh eu “boddi gan ddŵr,” ond roedd Bushell wedi darganfod sut i’w draenio trwy gyfrwng cyfaddefiad. honnwyd “bod y mwynwr cyfoethocach yn gweld y mwyn i fod.”

Roedd y cyhuddiad o anfon y bwliwn i fyny at y Bathdy ar Tower Hill, gyda “gwefr fawr y pyllau wrth gloddio” yn achosion a ddywedodd eu bod wedi “dadwneud” Syr Hugh, – “tlodi pobl yn y wlad honno yn eu hatal rhag cynnal Roedd y gwaith nad oedd yn eu gwneud yn ddychweliad presennol. “Mae miloedd” wedi cael eu cadw felly o ddyfeisio ar y mynyddoedd gobeithiol hynny, lle nad oes llawer o drysorau wedi’u gorchuddio yn ddiau. Byddai mintys yng Nghymru yn cynnig yr anogaeth angenrheidiol.

Roedd Bushell “yn rhagweld y byddai £ 300 o arian yn cael ei wahanu’n wythnosol, felly gweddïodd ar gael mintys yng Nghastell Aberystwyth.” Cynigiodd ei sefydlu yn y Castell “ar fy nhâl fy hun,” gan dalu ei fintage i’r Brenin, ar yr un gyfradd â Thŵr Llundain, a “chyflwyno lletem o arian yn cynnwys £ 100 sterling, ar yr amod ei fod yn cael ei ryddhau o’r holl gyfrifon sy’n ymwneud ag elw y mintys, ac eithrio ar gyfer ateb pa mor fanwl a phwys yw’r arian a ddarniwyd. ” Ar ben hynny, cynigiodd roi’r degfed rhan o arian a oedd yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru i’r Brenin, ac addawodd hefyd “i beidio â darnio bwlian mewn mannau eraill”; a phryd bynnag y byddai ei Mawrhydi “yn meddwl y byddai’r mwyngloddiau yn addas i’w cymryd yn ei ddwylo ei hun, byddai’n eu gosod ar ei draed.”

Fel y gellid disgwyl, roedd gan awdurdodau Mint Llundain rywbeth i’w ddweud ar y cynnig hwn i sefydlu mintys yn Aberystwyth. “P’un a allai cynnig o’r fath fod yn dderbyniol i wasanaeth eich Mawrhydi, rydym yn ei gyflwyno i’ch doethineb mawr. Ar wahân i daliadau i swyddogion, mae yna lawer o dreuliau i labrwyr ac eraill, o anghenraid yn digwydd i fintys, ond os dylai Bushell dalu £ 100 yn flynyddol, am eiddo’r mintys bwriadedig hwn, ac felly’n cymryd ei hun ar antur, ni fydd eich Mawrhydi yn cael gwybod am gyflwr y mintys, yr ydym yn ei ystyried yn fater o ganlyniad mawr. “

Yn yr un modd, fe anogon nhw fod cloddwyr wedi “cael eu codi erioed mewn dinasoedd o draffig mawr,” a “nid yn unig yn Nhŵr Llundain, fel lle anrhydedd a diogelwch” a ger ei Mawrhydi a’r Cyngor “cyn y treialwyd y pycs rhaid iddo fod “; a “dylid ystyried a ddylid codi mintys cyn cael gwybod y bydd digon o fwlio i gyflogi’r un peth.” Er gwaethaf yr awgrymiadau a’r rhybuddion hyn, cyhoeddwyd Gorchymyn y Brenin yn y Cyfrin Gyngor o Greenwich, ar y 9fed o Orffennaf, 1637. a oedd yn rhoi’r hawl i Bushell “godi’r Bathdy a awgrymwyd yn Aberystwyth, ar ei draul, yr un peth i gael ei reoleiddio gan Syr William Parkhurst, Warden y Bathdy. ” Roedd Bushell i wneud cyfrif blynyddol o’r elw sy’n perthyn i’w Fawrhydi, y byddai ei lofnod Brenhinol yn cael ei osod ar y ddogfen angenrheidiol, cyn gynted ag y cafodd ei baratoi gan ei Dwrnai Cyffredinol.

Mae’r “ddogfen angenrheidiol,” y weithred wreiddiol, dyddiedig 30 Gorffennaf, 1637, a ddefnyddiodd Charles i weithredu’r cynllun yn cael ei chadw yn yr Archifdy. Yn ôl ei delerau, awdurdodwyd Bushell i ddarnio’r hanner coron, swllt, hanner swllt, dwy geiniog, [1] a cheiniog o arian Cymru yn unig; comisiwn ym mis Hydref gan ychwanegu’r groat, tair ceiniog, a hanner ceiniog.

Mae gwybodaeth bellach a mwyaf gwerthfawr wedi’i chynnwys mewn cyfrol MS (Rhif 18760, o Harley MSS yn yr Amgueddfa Brydeinig). Ffolio fach yw maint y llyfr, mae’r papur o ansawdd da, ac yn dwyn y dyfrnod o fleure-de-lys o fewn cylch, mae’r rhwymiad o ddyddiad diweddarach. Mae’r pennawd canlynol yn ymddangos ar un o’r tudalennau cynharach sydd fel arall yn wag: –
“O’r cyntaf i godi ei fysedd Maties royall yn Aberistwith yn sir Aberteifi, o fewn tywysogaeth Cymru hyd at y 10fed o Orffennaf, 1641, y bwa oedd y marchnat.”

Gall y datganiad hwn, fel y dywedodd Mr Symonds yn iawn, “gael ei gynnal i gyfiawnhau’r rhagdybiaeth mai’r llyfr agored oedd yr unig farc mintys a ddefnyddiwyd yn ystod blynyddoedd cyntaf y llawdriniaethau, a bod y goron a’r groes sydd i’w gweld ar ychydig mae darnau o’r un math yn dynodi bod yr olaf wedi eu taro naill ai yn y Castell ar ôl Gorffennaf, 1641, neu rywle arall tra bod Bushell yn bresennol ar y Brenin, yn anffodus, nid oes unrhyw dystiolaeth ynghylch pa farc mintys, os o gwbl, a olynodd yr agoriad llyfr. “

Mae’r prif eitem yn y gyfrol yn cynnwys cyfrif yn dechrau ar yr 21ain Ionawr, 1638, yn cneifio ar yr un ochr bwysau ingotiaid arian (safon 11 oz. 2 dwt.) Yn cael ei ddosbarthu i’r arianwyr, ac ar yr ochr arall y pwysau o arian wedi’i gymysgu a chywilydd (hy y metel a arhosodd ar ôl torri’r bylchau o’r stribedi neu’r taflenni NED) a ddychwelwyd ganddynt i gynrychiolwyr Bushell. Mae’n destun gofid nad yw’r system hon o gyfrifeg yn rhoi cliw i nifer y darnau a gafodd eu taro o bob enwad.

Y prif arianwr oedd Henry Sutch, a dderbyniodd gyflog o £ 100 y flwyddyn. Aelodau eraill o’r “Cwmni” oedd: –

Edward Goodyeare, o Heythorpe, yn sir Rhydychen, Ysw., Cyfamodydd, am £ 40 y flwyddyn.

Richard Hull, o Lundain, gŵr bonheddig, syrfëwr tŷ mwynol y Brenin, a chlerc yr heyrn, am £ 40 y flwyddyn.

Samuel Remush. o Lundain, gŵr bonheddig, Assay-master am £ 40 y flwyddyn.

Humfrey Owen, o Aberystwyth, gŵr bonheddig, clerc y Brenin, ar £ 20 y flwyddyn.

John Cherry Lickham, porthor y mintys, yw £ 10 y flwyddyn.

Mae’r cyfrif yn rhedeg heb seibiant o’r dyddiad a grybwyllwyd yn flaenorol, Ionawr 1638, tan fis Medi, 1642, y Dychweleb ddiweddaraf o arian a ariannwyd yn cael ei wneud ar yr 20fed o’r mis hwnnw. Ar y pwynt hwn, meddai Henry Symonds (sydd wedi archwilio’r MS hwn yn ofalus) bod y trafodion yn dod i ben, a bod canlyniadau’r gwaith yn ystod y cyfnod cyntaf yn cael eu bwrw a’u tablau. Arian yn pwyso 4,052 pwys. wedi cael ei roi i’r arianwyr, gan gynhyrchu £ 13,069 mewn arian cyfred ar gyfradd “64s. 6d. fesul lb. coyne a coynage.” Nodir mai’r allbwn wythnosol cyfartalog oedd £ 68 1s. 5d. “yn ôl stori.”

Wrth gwrs, mae’n amlwg bod rhywbeth anarferol wedi digwydd yn ystod mis Medi, 1642. “Y rheswm,” mae Henry Symonds yn parhau, “am fod y gwaith yn dod i ben yn ddi-eglurdeb, mae ar fin digwydd. bod y Brenin wedi cyhoeddi ei Ddatganiad hanesyddol yn Wellington, Sir Amwythig, ac mae’n ymddangos bod y casgliad yn anorchfygol bod y toriad mewn parhad wedi ei briodoli i ymadawiad Bushell i’r Amwythig gyda rhywfaint o’i gyfarpar a bwliwn (cf Numismatic Chronicle, NS vi. 152).

Mae’n ddigon posibl mai gwyro wedyn i Rydychen o’r cyflenwad o ingotau arian oedd yr achos dros gau’r mintys Cymreig tan Ionawr, 1645—6, pan fydd un arall a llaw llai gofalus yn dechrau cofnod newydd am gyfnod o dri mis, dim ond Rhwng Ionawr a Mawrth, tua 73 pwys. o fetel wedi’i ddarnio a dderbyniwyd gan y gweithwyr. “Unwaith eto mae’r arianwyr yn segur, ac mae ychydig o dudalennau gwag yn ymddangos yn y llyfr, yna rydym yn cyrraedd y cyfrif olaf sy’n dal i ddechrau ac yn dechrau ym mis Chwefror, 1648, yn ôl pob tebyg yn 1648—9. o ddarn arian (hy £) ac yng ngoleuni’r geiriad a’r memorandwm a’r ffurf derbyn sy’n dilyn, gallwn gymryd yn ganiataol fod perygl yn agos, os nad mewn gwirionedd, at byrth y Castell. Mae dirprwy Bushell yn ysgrifennu ar y 23ain Chwefror, 1648 , –

“Pa heyrn i mi oedd John Sydenham, gan orchymyn Thos. Bushel, Ysw., Oddi wrth Mr Wm. Cogan.

Yna rhestrir offer cyffredinol, ynghyd â rhestr ar wahân o farwolaethau sy’n cael eu defnyddio. Mae’r olaf yn cynnwys: – •

 • Un pentwr hanner coron, a dwy gornel.
 • Un shillingdo.do. gwneud.
 • Un sixpencedo.do. gwneud.
 • Un groserdo.do. gwneud.
 • Un tripennydo.do. gwneud.
 • Dwy geiniog.do. gwneud.
 • Dau twpennydoo. gwneud.
 • Un pentwr tair ceiniog ac un tresl.
 • Un hanner toriad.do. gwneud.
 • Un pentwr swllt
 • Un hanner tlws y goron.

Mae’r llyfr yn dweud ’30 stampiau, ‘ond mae fy rhifyddeg yn eu gwneud dim ond 29 mewn rhif. Sylwer nad yw stamp am yr hanner ceiniog yn ymddangos.

Yn olaf, mae gennym dderbynneb am y deg ar hugain o stampiau uchod ac am yr offer a’r offer yn y mintys uchod hefyd a grybwyllwyd gan John Sydenham, dirprwy i Thomas Bushell Esqre. Tystiwch fy llaw y 23 Chwefror, 1648. Tho. Harington.”

Nodir y tudalennau a neilltuwyd ar gyfer y blynyddoedd 1640 a 1642 trwy ychwanegu teimlad rhagorol, —Laus Deo, ac etto sibi gloria sola yn yr awyrgylch — y gellir dweud ei fod yn gwneud mwy o glod i duwioldeb yr awdur nag i’w ysgoloriaeth.

Ymysg MSS Tŷ’r Arglwyddi mae un sy’n taflu goleuni pellach ar ddigwyddiadau ym misoedd cynnar y flwyddyn 1646—7. Mae’n ddeiseb dyddiedig 6 Mawrth o “Edmund Goodere [2] (ffermwr y mwyngloddiau brenhinol yn sir Aberteifi) ac o’r glowyr, y mwyndoddwyr, y purwyr, a’r gweithwyr eraill, gyda channoedd yn dibynnu ar eu llafur. awdurdodwyd patent i godi mintys yng Nghastell Aberystwith ar gyfer y darn arian o arian o’r fath yn unig a ddylai gael ei godi o’r mwyngloddiau brenhinol yng Nghymru Tywysog, y mae’r Castell a’r tai a godwyd ar gyfer y mintys wedi eu dinistrio mor hwyr gan y rhyfel. , na ellir parhau â’r gwaith yno heb fawr o barch a pherygl: Mae deisebwyr yn gweddïo y gellir parhau â’r mintys mewn man o’r enw y melinau mwyndoddi, ger y tŷ puro, hyd nes y bydd y castell yn cael ei adnewyddu, a bod swyddogion y Tŵr cael gorchymyn i roi stampiau a gweithwyr i’r mintys, gan eu bod yn haeddu cael eu gwneud gan y patent, ac fel y gwnaethant o’r blaen. ” (L. J. ix. 68).

Yn 1903, archwiliwyd ardal Castell Aberystwyth (Arch. Cam. VI. Iii. 227) archwiliwyd safle traddodiadol y Bathdy Brenhinol yn ofalus. O dan y ddaear, cafwyd digonedd o golosg a llwch, yn ogystal â chanolfannau pedwar crochenwaith nwyddau a oedd yn amlwg wedi cael eu defnyddio i doddi’r arian.

Mae’r breichiau hyn yn ymwneud â maint ceiniog fodern mewn diamedr, a dim ond dangos y tu mewn i’r cwpan. Gellir eu gweld mewn achos gwydr yn festri Llyfrgell Gyhoeddus Aberystwyth. Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw ddarnau arian neu ddarnau o fetel ar y safle, nac unrhyw farw neu offerynnau eraill. Mae llun du a gwyn o Siambr y Mintys gan Mr. B. Vincent Wareing i’w weld yn “Aberystwyth: its Court Leet” (1902 t. 96): cyflwynwyd y darlun gwreiddiol gan yr Awdur i’r Llyfrgell Gyhoeddus, ac erbyn hyn mae ar ei waliau gyda golygfeydd lleol eraill. Arweiniodd y grisiau crwn o risiau cerrig a welwyd yn ongl yr ystafell at siambr sydd wedi diflannu ar ei phen ac sydd bellach wedi diflannu, ac mae’n debyg ei bod yn cael ei defnyddio fel lle storio ar gyfer bwliwn ac yn marw. . Roedd gan Bushel], ar ei gost a’i gyhuddiadau ei hun, gymaint o faw ‘Irons’ yn Nhŵr Llundain gan brif ŵr y Frenhines, fel yr oedd yn ddigonol at ei ddiben. Roeddent yn “cael eu difwyno, pan nad oedd modd eu defnyddio, ac i’w dychwelyd i’r Tŵr. Busbell i ysgwyddo’r holl dreuliau o gwbl.”

Mewn papur gan Mr. Herbert M. Morgan, a ddarllenwyd gerbron y Gymdeithas Nwmismateg Brydeinig, ym 1913, rhoddir sylw arbennig i’r darnau arian a gynhyrchir yng Nghastell Aberystwyth. Mae’n nodi bod Charles wedi gorchymyn bod “yr arian a wnaed yno yn cael ei stampio â phlu, ar y ddwy ochr, am wahaniaeth clir oddi wrth bawb arall o ddarnau arian Ei Mawrhydi.” Fodd bynnag, ymddengys nad yw’r gorchymyn hwn wedi cael ei ufuddhau’n llwyr, gan fod rhai o’r darnau arian presennol yn cario’r plu ar un ochr yn unig, tra bod tri phlu estrys Tywysog Cymru yn ffurfio marc priodol sy’n nodi tarddiad Cymreig yr arian , ni ddylid tybio bod y marc hwn ar ei ben ei hun yn ddigon o brawf bod unrhyw ddarn o arian yn cael ei gloddio yn Aberystwyth. Mae’n debyg ei fod bob amser wedi dangos bod y darn arian wedi cael ei daro mewn arian o Gymru, ond nid o reidrwydd yn mintys Castell Aberystwyth. Roedd yr arian a geiniogwyd yn Nhŵr Llundain, ac mewn mannau eraill, hefyd wedi’i stampio â’r plygiau, pe bai’r metel wedi’i dynnu o Gymru, d. Nod nodedig arianwyr Aberystwyth oedd cynrychiolaeth gonfensiynol o lyfr agored a roddwyd ar ddechrau’r arysgrif ar ddwy ochr y darn arian. Wrth edrych arno gyda lens gref mae’n ymddangos bod gan y llyfr ddau gam neu ruban ar y naill glawr neu’r llall, yn ôl pob tebyg am glymu’r gyfrol yn hytrach na defnyddio clasps.

Pwys cyfartalog rhai o’r darnau arian, fel y rhoddwyd gan Mr Morgan, yw: –

Shillings90.5 grains
Sixpences46 do.
Groats29.5 do.
Threepences21 do.
Pennies7 do.

Dywed Greuber (t. 113) mai Aberystwyth yw’r unig fintys taleithiol a darodd hanner pennau.

Cedwir sbesimenau (8 darn o arian i gyd, o swllt i geiniog) yn Amgueddfa Coleg Prifysgol Cymru, ac o fewn ychydig lathenni i’r man lle cawsant eu cloddio yn Aberystwyth. Gellir gweld sbesimenau eraill, gan gynnwys hanner coronau, [3] hanner grisiau, a hanner ceiniog – yn yr ystafell ddarnau yn yr Amgueddfa Brydeinig. Ar y swllt gwelir pen mawr, pen bach (ar un sbesimen nid oes cylch mewnol o amgylch y pen) ar y gwrthwyneb, tra bod dau batrwm gwahanol ar y cefn, sef, Royal Arms, a’r chwedl datganiad 1642. Hwn oedd yr unig ddarn arian dyddiedig a welwyd gan Mr Morgan. Mae gan un o’r grisiau a archwiliwyd ganddo’r penddelw Brenhinol mewn arfwisg. Mae’r geiniog yn Amgueddfa’r Brifysgol wedi gwrthdroi plu mwy nag a geir ar unrhyw un o’r darnau arian eraill. Yn wir, mae dyluniad yn llenwi’r maes cyfan ac eithrio’r arwyddair cyfagos – Justitia thronum firmat. Ar y darn arian hwnnw mae’r tri plu yn dod allan o goron murlun. Mae’n debyg mewn darnau arian eraill y bwriedir i’r un goron murlun, ond mae’n aneglur iawn ac yn cael ei rhwbio’n llyfn.

Mae yna, meddai Mr Morgan, “hynod o ddyfais ar rai o’r tri pharth a archwiliais, ond nid ar y mwyafrif ohonynt. Rwy’n ddyledus i’m gwraig, a oedd gyda mi yn ystod yr ymchwiliadau hyn, ac sydd â diddordeb mawr yn fy holl hobïau, am sylwi ar y hynodrwydd hwn am y tro cyntaf, gwelir bod gwaywffon, neu deyrnwialen, yn rhedeg drwy’r goron murlun tu ôl i’r bluen. teg yn unig i ddweud bod Mr Lincoln yn datgan bod y marc hwn yn ddiffyg yn un o’r marwolaethau, ond byddwn yn galw sylw at Greuber’s “Handbook” (plât xxviii. ffig. 654) sy’n dangos fflangell copr yn Siarl I., sydd wedi gormesu ar ddau o syrpreisi mewn halen trwy goron frenhinol, sy’n rhoi rhyw reswm dros fy nghred. “

Rhybudd cynnar o Bathdy Aberystwyth yw gan y Parch. Walter Davies, M., Gwalter Mechain, yn ei “Golwg Gyffredinol ar Amaethyddiaeth ac Economi Ddomestig De Cymru,” (1815, cyf. L, t. 85). Gydag un dyfyniad ohono, rhaid i’r papur hwn gau.

“Mae Thomas Bushell wedi cael ei gynrychioli fel un a fu unwaith yn was ffyddlon Syr Francis Bacon, tad athroniaeth arbrofol. Nid yw’n gymeradwyaeth i gof Mr Bushell ei fod yn cael ei alw’n was ffyddlon i’r ‘mwyaf, mwyaf disglair, a Yn ôl marwolaeth Syr Francis Godolphin, datganolodd holl reolaeth y mwyngloddiau [yn Sir Aberteifi] ar Mr. Bushell ….. Ar ôl torri allan o’r Gwrthryfel Mawr, mae’n debyg na chafodd Aberystwyth ei ystyried mintys diogel, cafodd y bwliwn ei gludo i gael ei gloddio yn yr Amwythig, a dywedir bod Mr Bushell wedi rhoi £ 40,000 i’r Brenin tuag at dalu ei filwyr, gyda rhagolwg main iawn, os o gwbl, o gael ei ad-dalu erioed.

Yn ogystal â hyn, fe wisgodd Fyddin y Brenin, a phan oedd y llanw gwrthryfel yn dal yn fwy ffyrnig, i ddefnyddio geiriau Fuller, fe drosodd fatrics ei lowyr yn gwaywffyn, a’u ffurfio yn tarianau, a’u ffurfio yn gatrawd, a gorchmynnodd iddynt yn bersonol amddiffyn achos a dyfodd yn rhy anobeithiol am adferiad – ‘gwnaeth yr holl bethau hyn Bushell fel brenin yn rhoi i frenin.’ 2 Sam. xxiv. 23 A’r holl bethau hyn a roddodd Arafa fel brenin i’r brenin.

Awdurdodau.

 • Fuller’s Worthies.
 • Meyrick’s Sir Aberteifi.
 • The Aberystwyth Guide; J.S., 1816, t. 31.
 • The Aberystwyth Guide; T. J. Llewelyn Prichard, 1824, t. 28 “” Mae wedi bod dywedodd fod darnau a ddarniwyd yma hyd at werth 10s. a 20au. yn y meddiant y diweddar Col. Johnes, M.., o Havod Ych-drud. ”] Crynodeb Cronolegol o’r prif ddigwyddiadau yn hanes Castell y Aberystwyth; 1849, t. 8.
 • New Guide to Aberystwyth, Thomas Owen Morgan, Bargyfreithiwr, 1870, t. 48. Cofrodd, 1911, t. 163, Erthygl ar ‘Castell Aberystwyth,’ E. A. Lewis, D.Sc.
 • Aberystwyth Almanack; 1914, tt. 3—11. Cipolwg o fewn Bathdy Aberystwith yn nheyrnasiad Siarl I.; Henry Symonds, F.S.A. British Numismatic Journal, cyf. viii. Nodiadau ar y Bathdy yn Aberystwith yn ystod teyrnasiad Siarl I.; Brigâd
 • Llawfeddyg Lieut.-Cyrnol H. M. Morgan, v.D. British Numismatic Journal, cyf. x. Canllaw i … Darnau arian Saesneg; II. W. Henfrey, 1870, tt. 81-92.

[1] Mae’n debyg mai prin yw’r darnau arian. Mae sbesimenau mewn cyflwr mintys mewn cypyrddau yn Garthmor, Castell-nedd, a Thy Tringad, Aberystwyth.

[2] Ymholiad, Edward Goodyeare, ut supra?]

[3] Ar 28 Ebrill 1902, gwerthwyd dau sbesimen gan Sotheby mewn ocsiwn. Un llyfr agored drwg, math arferol o wrthwynebiadau, a chwedl, ond ar y cefn EXVKGAT & c.; pris £ 5 5. Od. Roedd gan yr ail “lyfr agored ar y ddwy ochr, ffigwr marchogaeth bach gyda phluen y tu ôl iddo, a thir dan geffyl; cefn, wedi ei addurno â tharian hirgrwn gyda phluen uchod”; pris £ 5 2s. 6d.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x