CYMDEITHAS HANES CEREDIGION
Gwesty Harbourmaster Aberaeron - Adeiladwyd ar gyfer yr Harbourmaster, gyda thafarn ar y llawr cyntaf. Daeth yn adnabyddus fel yr Harbourmaster yn gynnar yn y 1960au.

Pensaernïaeth Aberaeron

MAE pensaernïaeth Aberaeron yw Late Renaissance, 1702-1830, a ddisgrifir yn gyffredin fel Sioraidd, ac mae’n dilyn cyfnod pan oedd pensaernïaeth Seisnig yn ddinesig a domestig yn bennaf gyda llawer o addurniadau yn allanol, dan ddylanwad yr ysgol Eidalaidd. Symudwyd yr awdur Pope i ysgrifennu ychydig o awdl mewn ffasiwn ddychanol ynglŷn â’r cyfnod hwn:

’tis very fine, 
But where d’ye sleep and where d’ye dine ?
I find by all you have been telling, 
That ’tis a house, but not a dwelling.

Mae cynnydd cyffredinol mewn cyfoeth, cynnydd yn safon cysur, gwell amodau cymdeithasol, bach fel yr ymddengys eu bod yn cael eu mesur yn ôl safonau heddiw, i gyd i’w gweld yn y nifer fawr o dai plaen ond cyfforddus sy’n leinio strydoedd llawer o’n trefi gwledig, gan gynnwys Aberaeron. Yn fewnol, mae’r cynllun yn syml, neuadd a grisiau yn y safle canolog gydag ystafelloedd wedi’u gwaredu’n gryno ar y naill ochr a’r llall.

Dyluniad Tai

Mae dyluniad y tai a chynllun y system strydoedd yn Aberaeron wedi cael ei briodoli’n aml i’r pensaer o fri Nash. Hyd y gwn i, nid oes unrhyw brawf bod gan Nash unrhyw beth i’w wneud â phensaernïaeth y dref, ond digon yw dweud, p’un a oedd ganddo ai peidio, ei fod yn un o’r enghreifftiau gorau o drefgordd gynlluniedig ar raddfa fach yng Nghymru.

Mae yna ymdeimlad hyfryd o drefoldeb urddasol yma sy’n apelio ataf yn fawr. Rwyf wedi crwydro’n aml trwy rai o’n trefi mwy newydd ac wedi nodi sut mae’r dylunwyr wedi ceisio, yn eithaf aflwyddiannus, i ddal yr ymdeimlad hwn. Mae Sgwâr Alban yn enghraifft wych o sgwâr wedi’i gynllunio, mae yna ymdeimlad hyfryd o amgáu ac agosatrwydd gydag atalnodi terasau yn bendant gan adeiladau mwy ar y ddau ben ac yn y canol. Mae’r sgwâr hwn yn edrych dros fan agored mawr, nodwedd arall o gynllun Sioraidd lle roedd ardaloedd agored yn rhoi urddas a graddfa i’r tai. Yn Market Street, ychydig y tu allan i’r adeilad hwn, mae tai yn edrych dros yr harbwr mewnol neu’r angorfa ddiogel ar ddwy ochr. Unwaith eto mae gennym y man agored, yn yr achos hwn gyda rhai coed aeddfed cain. Mae Quay Parade, sy’n edrych dros yr harbwr allanol neu’r prif harbwr, yn deras tal tal arall a derfynwyd gan Westy’r Harbourmaster, a oedd yn dŷ i’r harbwrfeistr pan ffynnodd y porthladd.

Adeiladau Rhestredig

Rhestrir bron pob un o’r adeiladau yn yr ardal ganolog neu brif ran y dref fel rhai o bwysigrwydd pensaernïol. Ym mron pob achos, mae rhestru wedi digwydd oherwydd yr hyn a elwir yn werth grŵp tai. Byddwch yn nodi perthnasoedd mwyaf diddorol llinellau to, yn enwedig yn Market Street a Quay Parade lle mae’r tai talach yn dal i integreiddio’n fwyaf llwyddiannus â’r tai llai er nad yw eu graddfa yn debyg. Mae’r cyflawniad rhyfeddol hwn o unffurfiaeth heb golli unigolrwydd yn nodwedd wych nid yn unig yma ond mewn trefi eraill a gafodd eu hysbrydoli gan Sioraidd. Mae’r tai hyn i gyd yn gymdogion da, rhywbeth yr wyf yn gresynu nad oes ganddo’r dull heddiw o ddylunio anheddau, yn enwedig grwpiau. Oherwydd yr urddas hwn a’r cymdogaeth dda, prin yw’r tai rhagorol yn y dref. Yn bersonol, mae Portland House yn apelio ataf yn fawr iawn. Mae hwn yn dŷ gwych o gyfrannau godidog, tri llawr o uchder ac mewn man amlwg ar ddiwedd teras sy’n arwain allan o’r dref. Yn ystod ein harolygiad byddwn yn nodi’r ffordd y cyflwynodd y dylunydd, pwy bynnag ydoedd, yn y modd mwyaf cynnil ffenestr o faint gwahanol ar y ddaear, y llawr cyntaf a’r ail lawr, gan gadw cyfran, neu berthynas solid i wag, yn berffaith. Dyma berl o dŷ y mae ymwelwyr â’r dref yn tynnu llun ohono.

Manylion Pensaernïol

Cyn i’r ffenestri codi gwreiddiol gael eu tynnu roedd Gwesty’r Harbourmaster yn adeilad gwych, yn gymesur â Portland House, ond gyda chyntedd mwyaf amhriodol. Mae fy nhŷ fy hun, Milford House, a welwyd yn ddiweddar ar stamp postio, o gyfran ddymunol gydag estyniad dros ffordd gul o’r enw Drury Lane sy’n darparu vista deniadol i’r môr o Cadwgan Place. Ychydig iawn o fanylion da a welwn er bod rhai cynteddau mynediad coeth iawn gyda phediment. Ar y cyfan, mae manylion braidd yn amrwd, sy’n rhoi cefnogaeth i’r theori a fynegwyd gan Miss Elisabeth Beazley, pensaer ac ysgrifennwr adnabyddus, a ddatblygodd y dref yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg trwy ddehongliad assiduous a deallus gan grefftwyr lleol o’r yr un math o adeilad a chynllun a ddarlunnir yng nghylchgronau’r oes honno, ac ysbrydoliaeth sylfaenydd y dref, y Parchedig Alban Thomas Jones Gwynne. Yn fy marn i, ei brif swyn yw’r ffenestri neu’r driniaeth ffenestri. Mae’r dyluniad â phaneli agos, sy’n gymaint o nodwedd o bensaernïaeth Sioraidd, yn gwau’r terasau gyda’i gilydd ac yn darparu’r integreiddiad rhyfeddol hwn er bod y ffenestri eu hunain yn aml yn amrywio o ran maint a chyfrannedd.

Cwblhawyd y rhan fwyaf o’r gwaith hwn erbyn 1875. Ers hynny, ac yn anffodus yn anffodus, nid oedd arddull pensaernïaeth yn dilyn y traddodiad Sioraidd fel bod y dref bron wedi’i rhannu’n ddau gyfnod. Mae hyn yn eithaf amlwg yn South Road a Belle Vue Terrace lle mae hanner y teras yn Sioraidd a’r hanner arall yn gymysgedd o arddulliau yn seiliedig ar y Fictorianaidd. Mae’r adeilad heddiw braidd yn ddiamod, rwy’n gresynu at yr hyn yr ydym wedi ceisio’i wneud fel Awdurdod Cynllunio yw ceisio sicrhau bod deunyddiau o leiaf mewn cytgord â lliwio traddodiadol a hefyd i atal adeiladu rhag digwydd mewn lleoliadau amhriodol fel bod y silwét nid yw’r dref, sy’n hynod ddeniadol, yn cael ei difetha. I’r perwyl hwn rydym wedi atal adeiladu ar y llethrau sy’n amgylchynu’r dref ar ei pherimedrau dwyreiniol a deheuol. Mae’r llethrau hyn yn darparu lliain cefn deniadol iawn i’r dref sy’n swatio oddi tano ac a allai, pe codid arni, ddinistrio ei chymeriad yn llwyr.

Tai wedi’u Paentio

Ar ein taith fe welwn rai enghreifftiau o’r balchder y mae rhai trigolion yn rhan ohono. Datgelir hyn gan y cynnydd yn nifer yr eiddo sydd wedi’u paentio ers i’r degawd hwn ddechrau. Mae lliw, fel y gwyddoch i gyd, yn cyfrannu cymaint at ymddangosiad unrhyw adeilad, ac yma mae gennym yn Aberaeron y math o ddyluniad sy’n cael ei wella gan liw. Dewiswyd rhai lliwiau yn hyfryd iawn, ac yn eithaf sydyn datgelir i lygad y deiliad ffasâd hollol wahanol. Byddwn hefyd yn gweld ardaloedd lle gellid gwneud gwelliannau, ardaloedd sy’n amlwg iawn ac sy’n eithaf diffaith. Mae trin mannau agored yn y dref hon a threfi eraill mor hanfodol bwysig oherwydd ei fod yn ategu’r driniaeth bensaernïol ac i’r gwrthwyneb.

Yn 1967 daeth Deddf bwysig iawn i fodolaeth, un a oedd yn ymwneud â chynnal a chadw trefi a oedd â thraddodiad pensaernïol hir. Gwnaeth y Ddeddf hon, y Ddeddf Mwynderau Dinesig, ei bod yn drosedd newid adeilad a restrir fel un o bwysigrwydd pensaernïol neu hanesyddol heb gydsyniad yr Awdurdod Cynllunio ymlaen llaw. Hyd yn hyn, gellid gwneud rhai gwaith i adeiladau rhestredig heb ganiatâd ac yn eithaf aml gallai’r gwaith hwn, er yn weddol gymedrol, newid cymeriad adeiladau pe byddent yn cael eu trin heb gydymdeimlad. Cyflwynwyd y Ddeddf yn bennaf oherwydd triniaeth fandaliaethol o adeiladau hynafol yn ein trefi a’n dinasoedd mwy, lle mewn rhai achosion cafodd dymchweliadau cyfanwerthol o eiddo eithaf hyfryd ond hen ffasiwn eu heffeithio. Mae’r Ddeddf wedi rhoi rheolaeth effeithiol ar ddigwyddiadau o’r fath ac wedi gwneud awdurdodau lleol a datblygwyr preifat yn ymwybodol iawn o’r angen i ddefnyddio dull sensitif o ddelio â’r problemau hyn. Ar ôl cyhoeddi’r Ddeddf, roedd yn ofynnol i’r awdurdod cyfrifol gynnal arolwg o drefi ac yn wir bentrefi yn ei ardal i benderfynu pa rannau y gellid eu dosbarthu fel rhai sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y byddai’n ddymunol eu hymddangosiad i’w gwarchod neu gwella. Yn Sir Aberteifi mae arolygon wedi coleddu Aberaeron, Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan, Aberteifi, a Chei Newydd ac mae rhai ardaloedd o fewn y trefi hyn wedi’u datgan yn ‘Ardaloedd Cadwraeth’. Ar ôl dynodi’r ardaloedd hyn, mae’n ddyletswydd ar yr Awdurdod i ddatgan polisi ar gyfer eu cadw a’u gwella. Yn y dref hon, nid yw’r dasg wedi bod yn rhy anodd oherwydd natur ei chynllun. Mewn trefi eraill, nid yw’r dynodiad wedi bod yn rhy syml oherwydd gwahaniaeth mewn arddulliau pensaernïol, rhai nad ydynt yn arbennig o gydnaws â’i gilydd. Digon yw dweud, fodd bynnag, y bydd y dynodiadau y cyfeiriais atynt yn mynd yn bell tuag at atal dinistrio cymeriad yn ormodol, yr wyf yn siŵr y bydd yn llacio calonnau’r rhai sy’n bresennol y prynhawn yma. Mae’n ddrwg gennyf mewn ffordd yr ydym wedi’i dewis yr adeg hon o’r flwyddyn i edrych ar y dref. Rwy’n dweud hyn oherwydd bod ein ffrind a’n gelyn, y car modur, yn tarfu ar ei ymddangosiad yn weledol. Tua diwedd y flwyddyn, pan fydd y gwyliau wedi gadael ers amser maith, gwelir y dref ar ei gorau. Serch hynny, mae’n rhaid i ni ddarparu ar gyfer cerbydau o bob maint a disgrifiad a gallai fod yn wir yn y blynyddoedd i ddod y bydd yr effaith bresennol ar ardaloedd canolog neu strydoedd siopa a busnes yn cael ei leihau oherwydd datblygiad graddol y ganolfan siopa sy’n eithrio cerbydau a thrwyddedau. siopa i ddigwydd mewn heddwch a thawelwch cymharol. Bydd datgan Ardaloedd Cadwraeth yn galluogi awdurdodau i gynllunio ar gyfer y dull hwn, a ddisgrifir fel ardal. Er na fyddai’n dasg hawdd yma gyda chefnffordd yn rhannu’r dref yn ddau hanner, gallai rhai rhannau gael eu cyfyngu i draffig cerddwyr, ac ar hyn o bryd rydym yn cymryd rhan mewn astudiaethau yma ac yn y trefi eraill yr wyf wedi sôn amdanynt i gyflawni’r diben hwn. Mor hyfryd fyddai gallu cerdded trwy rai o’r strydoedd hyn heb ymyrraeth gan gerbydau, strydoedd a fyddai’n cael eu trefoli, a thrwy hyn rwy’n golygu cael fy nhrin yn y fath fodd fel y byddai ardaloedd palmantog lle mae gennym macadam bellach, seddi i’r henoed. pobl i orffwys, a phlannu priodol. Faint yn well y byddem yn gallu gwerthfawrogi pensaernïaeth stryd tref fel hon a welodd, pan gafodd ei hadeiladu gymaint o flynyddoedd yn ôl, fawr o draffig heblaw’r cerddwr am nifer o flynyddoedd.

I gloi, gobeithio y bydd y daith o ddiddordeb gweledol i chi i gyd. Bydd Mr Gwilym Jones yn dangos y lleoedd o ddiddordeb hanesyddol inni a byddaf yn falch iawn o dynnu sylw at yr adeiladau hynny yr wyf yn eu hystyried yn foddhaol yn bensaernïol, er fy mod yn sicr yn fy meddwl fy hun fod gennym gynulleidfa yma y prynhawn yma sydd i gyd yn berffaith alluog i werthfawrogi swyn pensaernïol y dref ac yn wir i awgrymu gwelliannau i rai ardaloedd yr wyf yn bersonol yn teimlo bod eu hangen. Diolch i chi, Mr Cadeirydd, am ganiatáu imi annerch Cymdeithas a sefydlwyd mor bell yn ôl ac sy’n dal i ymwneud mor weithredol â hyrwyddo lles diwylliannol sir fwyaf hanesyddol, diddorol a hardd.

J. E. GRIFFITHS Swyddog Cynllunio Sirol Aberaeron

Darllenwch y ddogfen wreiddiol ar-lein: Pensaernïaeth Aberaeron

*Anerchiad a draddodwyd i’r Gymdeithas yn Aberaeron, 18 Gorffennaf 1970.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x