CYMDEITHAS HANES CEREDIGION

Darganfod-casglu-a-chadw

Geraint H. Jenkins

Tudalen 6 o gyfeiriad y Canmlwyddiant a gyflwynwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Belle Vue, Aberystwyth, ar 18 Ebrill 2009.

Un o brif amcanion y Gymdeithas o’r cychwyn cyntaf oedd darganfod, casglu a chadw cymaint o greiriau mwyaf gwerthfawr y sir a gwneud hynny drwy sefydlu amgueddfa sirol mor gyflym â phosibl. Am amryw o resymau cymhleth ni wireddwyd y dyhead hwn hyd nes i Amgueddfa Ceredigion agor ei drysau yn Aberystwyth yn 1972. Roedd gafael Lefiathan ar ffurf Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi’i sefydlu yng Nghaerdydd yn 1907 a mynegodd yr Athro Tyrrell-Green ei dristwch mawr a dicter pan gafodd wrn claddu braf iawn o Abermeurig o’r Oes Efydd ei ysbrydoli i Gaerdydd. Yn yr un modd, roedd yn ofni bod Amgueddfa Caerfyrddin, a oedd newydd ei sefydlu, yn botsiwr tebygol arall o drysorau Ceredigion, yn barod i goresgyn pryd bynnag y byddai’r cyfle’n codi. Roedd gan George Eyre Evans deyrngarwch hollt ar y mater hwn, ar ôl bod yn allweddol wrth sefydlu’r storfa olaf ac yr oedd yn dal i fod ynghlwm â ​​hi am weddill ei oes. Yn yr amgylchiadau, roedd angen i aelodau sylfaenol y Gymdeithas fod yn wyliadwrus iawn yn erbyn achosion unigol o fandaliaeth a hefyd yn fyw i’r posibilrwydd y gallai eitemau prin, trwy ddulliau teg neu aflan, ddod i mewn i gasgliadau amgueddfeydd y tu allan i’r sir. Felly roedd materion cadwraeth yn dod i’r amlwg ar 3 Tachwedd 1909 pan aeth aelodau ar y trên o Aberystwyth i Lanbedr Pont Steffan, lle cawsant eu cyfarch yn gynnes gan yr Athro Tyrrell-Green, maer Llanbedr Pont Steffan ac aelodau o’r gorfforaeth mewn regalia llawn. Er mawr syndod iddynt, fe’u gorymdeithiwyd yn gyflym mewn gorymdaith o’r orsaf reilffordd i neuadd y dref lle’r oedd arddangosfa o hynafiaethau lleol wedi’i gosod. Roedd yr achlysur wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer George Eyre Evans a, chyda difrifoldeb a phriodrwydd ysbryd nodweddiadol, eglurodd yn eglur arwyddocâd eitemau prin fel pâr o sbectol a photel o arogl Daniel Rowland, y llythyr olaf a ysgrifennwyd gan Syr Herbert Lloyd , sgweier enwog Peterwell gerllaw, cyn ei ddirywiad di-fai, a chasgliad gwych o dlysau Affricanaidd a oedd yn adlewyrchu hanner dydd imperial Prydain. Roedd ar adegau fel y rhain bod llenyddiaeth angerddol Evans yn troi’n llên gwerin. Yn dilyn cinio swmpus yn y Coleg, roedd angen pwerau canolbwyntio mawr i ymdopi â thri chyfeiriad hir yn y prynhawn.

Fel y gellid disgwyl, nid oedd y Gymdeithas heb ei beirniaid. Roedd y sylfaenwyr yn amlwg yn ymwybodol bod yr s noddwyr ’, yn hytrach na’r s nad oeddent wedi’ ’bod, yn darparu asgwrn cefn yr aelodaeth ac, fel y cwynodd un gohebydd irate, ei fod mewn perygl o ddod yn club dim ond picnic’ ar gyfer toffs. Yn ôl pob tebyg, roedd cyfiawnhad dros gyfeillion elitiaeth, er bod George Eyre Evans yn o leiaf un ffigur blaenllaw nad oedd erioed wedi colli’r cyffyrddiad cyffredin. Gwnaed ymdrechion hanner calon i ehangu’r rhwyd. Roedd y rhain yn cynnwys anfon lluniau a siartiau i ysgolion yn y sir yn darlunio cerrig ac arysgrifau a ddarganfuwyd yn y sir. Yn 1910 anogwyd disgyblion hefyd i gyflwyno traethodau yn y Gymraeg neu’r Saesneg ar ‘Hanes Cymru 450-660’, tasg anodd iawn i awduron dibrofiad o’r fath, ond bu’n ymarfer cynnar gwerthfawr i Griffith John Williams o Cellan, sydd, sy’n ysgrifennu dan y enw ffugenw ‘Pryderi ap Pwyll’, enillodd y wobr Gymraeg, cyflawniad a allai fod wedi helpu i’w osod ar y ffordd i yrfa athro nodedig. Croesawyd croeso i bobl ifanc a hyd yn oed plant mewn cyfarfod awyr agored a gynhaliwyd yng Nghae Sgwâr, Aberaeron, ym mis Awst 1911, ond roedd cymaint o wrthdaro fel bod nifer o’r pedwar siaradwr gwadd (nad oedd yn cyfaddef i’r bobl ifanc! prin y gellid ei glywed. Roedd gan un siaradwr lais mor wan fel y clywyd un wag yn gofyn: ‘Pwy oedd y gŵr a ddarllenodd y papur iddo’i hun? ” Does dim amheuaeth bod y Gymdeithas wedi gwneud galwadau sylweddol ar ei band caled o gefnogwyr. Pan gyrhaeddodd gwibdaith ar y trên i Bencader i ymweld â’r castell ym mis Rhagfyr 1911, roedd pum siaradwr wedi’u trefnu, gyda rhai ohonynt yn siarad yn hir er gwaethaf y tywydd oer. Ni fu unrhyw bosibilrwydd difrifol erioed y byddai niferoedd mawr yn ymuno â’r gwibdeithiau hyn, ond serch hynny, roedd yr achlysuron yn meithrin ymdeimlad o gyfeillgarwch ac yn dyfnhau gwybodaeth hanesyddol pobl a amddifadwyd o’u hanes lleol a chenedlaethol ers cyhyd.

Un o nodau cychwynnol pwysig eraill y Gymdeithas oedd trefnu cloddiadau archeolegol wedi’u hariannu a’u goruchwylio’n briodol. Ar wahân i Ystrad Fflur, y lleoliad amlwg arall oedd y safle Rhufeinig yn Llanio Isaf. Mae’n ailadrodd bod ychydig iawn o gloddiadau archeolegol dibynadwy wedi’u cynnal yn y sir yn y cyfnod Fictoraidd ac Edwardaidd. Er gwaetha’r ffaith bod Stephen W Williams yn chwilio am ffrwyth eithriadol yn Ystrad Fflur, ychydig oedd i ddal y llygad. Nid oedd unrhyw gymar o Gymru â Hanes Sir Fictoria amhrisiadwy Lloegr ac roedd archeoleg ar y pryd yn dal i fod yn fusnes prysur a ddenodd fwy na’i gyfran o fwndelu cyrff prysur. Roedd George Eyre Evans yn ffôl neb, ond, am ei holl elyniaeth, nid oedd, o leiaf yn ôl safonau modern, yn barod i ymgymryd â chloddiadau trylwyr. Roedd ei ymagwedd yn ddiwylliannol a hanesyddol yn bennaf, fel y gallai rhywun ei ddisgwyl gan hynafiaethydd, ac roedd yn bryderus iawn am achub yn hytrach na dadansoddi darnau amgueddfa. Ond ei gred ef yw ei fod wedi cadw’r safle yn Ystrad Fflur yn gyson yn y meddwl cyhoeddus a’i fod hefyd yn gwbl ymwybodol o arwyddocâd posibl yr olion Rhufeinig yn Llanio Isaf. Trefnodd gloddiadau arbrofol ar y safle a, phan ymwelodd y Gymdeithas ag eglwys Llanddewibrefi a mynwent y Crynwyr yn Werndriw ar 11 Mai 1910, fe wnaeth yn siŵr bod aelodau gwastad yn cerdded milltir lawn i weld cynnydd yn Llanio Isaf ac i wrando ar gyfeiriad gan Willis Bund lle dadleuai nad oedd dim yn lle cloddiadau systematig a soffistigedig yn dechnegol ar safleoedd archeolegol allweddol yn y sir ac mewn mannau eraill. Fis yn gynharach penodwyd George Eyre Evans yn Brif Swyddog Arolygu cyntaf y Comisiwn Brenhinol newydd ar Henebion Cymru a Sir Fynwy. Fodd bynnag, ni ddylid tybio bod safonau ysgolheigaidd y Comisiwn ar y pryd yn agos at yr un graddau ag y maent yn ein dydd ni. Roedd Evans ac eraill fel ef yn garcharorion yn eu hoedran yn unig, ac agorodd sylwadau difyr Syr Mortimer Wheeler am waith archeolegol yng Nghymru cyn y rhyfel a’r cyfnod ar ôl y rhyfel lawer o anafiadau.

Yn olaf, gwelodd y sylfaenwyr yr angen am gyfrol flynyddol wedi’i neilltuo ar gyfer gweithgareddau’r Gymdeithas. Roedd trafodion olynol yn ystod y pedair blynedd gyntaf yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd yn Gymraeg a Saesneg, nodiadau ac ymholiadau, adolygiadau byr, gohebiaeth, ac adolygiad o ddigwyddiadau’r flwyddyn. Fe wnaeth yr Athro Tyrrell-Green ymgymryd â’r olygyddiaeth ac, o dan ei arweiniad doeth, casglodd y cylchgrawn gryfder nes i’r Rhyfel Mawr orfodi’r Gymdeithas i atal ei weithrediadau yn ystod y rhyfel. Eto i gyd, yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel, ail-gyplodd yr aelodau, ailafael yn eu gweithgareddau, ac erbyn 1925 gallai’r Gymdeithas ymfalchïo yn y nifer uchaf erioed o 330 o aelodau. Yn addas hefyd, roedd y genhedlaeth newydd o arweinwyr yn parhau i fod yn ymwybodol o lafur arwrol y sylfaenwyr. Pan etholwyd John Humphreys Davies, Pennaeth Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn Gadeirydd y Gymdeithas ym 1922, talodd deyrnged gynnes iddynt ac yn arbennig i waith ysbrydoledig George Eyre Evans, y dyn a oedd wedi gwneud mwy am hanes Sir Aberteifi nag unrhyw berson byw arall ‘.

Ar y diwrnod hwn o lawenhau, rydym yn cyfarch cyflawniadau ein cyndeidiau a’n adduned i barhau i dynnu nerth o’u parodrwydd anhunanol i adnewyddu a chynnal treftadaeth ddiwylliannol ein sir annwyl.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x