Cyfarfod Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi yng Ngogerddan

Mewn tywydd cynnes a hardd yn yr haf ar brynhawn Mercher, cynhaliwyd cyfarfod o Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi yn yr awyr agored ar y lawnt o flaen Gogerddan, sedd Syr Edward a Lady Pryse. Syr Edward Pryse yw llywydd y Gymdeithas a chymerodd y gadair yn y cyfarfod a fynychwyd gan nifer fawr o’r aelodau a ffrindiau.

Wrth ddechrau’r cyfarfod, dywedodd y Llywydd na allai fynegi’r pleser yr oedd yn ei deimlo o weld cynulliad mor fawr â diddordeb yng ngwaith Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Roedd y Gymdeithas, yn meddwl, yn llenwi awydd hir-deimlad. Yn Sir Aberteifi, roedd nifer fawr o hynafiaethau, yr oedd rhai ohonynt mewn perygl o gwympo i ffwrdd a cholli golwg am byth. Roedd y Gymdeithas honno wedi dechrau cynnal cloddiadau yn yr ymdrech i ddarganfod hynafiaethau eraill ac i gadw hynafiaethau y gwyddys amdanynt eisoes. Defnyddiwyd cerrig arysgrifedig hynafol fel pyst giât yn y sir. Yn y gymdogaeth benodol honno, roedd pethau i’w meddwl yn tynnu sylw at wareiddiad hŷn na rhai’r Rhufeiniaid ac ymhlith y pethau hynny roedd yn cynnwys y gwersylloedd ar gopaon y bryniau, a ddatgelodd y gwaith o adeiladu sgiliau peirianneg milwrol anghyffredin. Yr oedd ond yn lleygwr mewn materion hynafiaethol, ond ei farn breifat oedd bod y gwersylloedd hynny’n bodoli ymhell cyn yr amser pan oedd y Rhufeiniaid yn byw yn yr ynysoedd hyn. (Gwrandewch, clywch.) Roedd yna rywbeth yr hoffai gael rhagor o wybodaeth amdano a hynny mewn perthynas â’r ddau garreg unionsyth ar yr hen Gae Ras ger Gogerddan. Traddodiad y gymdogaeth oedd bod y cerrig yn nodi lle claddu cawr. Os felly mae’n rhaid i’r cawr hwnnw fod wedi byw mewn oes gynhanesyddol, gan fod ei fedd yn 630 troedfedd naw modfedd o hyd. (Chwerthin a llawenydd.)

Darllenodd Miss Evelyn Lewes, Tyglyn Aeron, bapur lle ar ôl cyfeirio at Taliesin a Cantref y Gwaelod, Llanbadarn, a’r tri ymwelydd bendigedig i Ynys Prydain, siaradodd am hanes Gogerddan, gan nodi mai man geni Rhydderch ab Ieuan Llwyd, a oedd yn byw yn yr oes ar ôl Dafydd ab Gwilym. Byddai’n ddiddorol gwybod, ychwanegodd Miss Lewes, pan gyfansoddwyd yr hen awyr “I Blas Gogerddan” gan fod y geiriau Cymraeg fel pe baent yn cyfeirio at ryw stori am dŷ Gogerddan yn ystod cyfnod o ryfel a allai fod efallai Rhyfeloedd y Rhosynnau yn y 15fed ganrif. Wrth sôn am hanes y teulu, dywedodd Miss Lewes ei bod yn ymddangos bod Lewis Pryse wedi gwyro oddi wrth gyn-draddodiad Seneddwyr y teulu, am iddo dderbyn llythyr ym mis Ebrill 1717 o Iarll Maw, yna yn Innsbruck, yn ei wahodd i gynorthwyo James Stuart i adfer ei deyrnas goll. Gallai’r llythyr hwnnw, sydd bellach yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, fod wedi esgor ar y chwedl sy’n dal i gael ei sibrwd yn y gymdogaeth a oedd unwaith yn aelod o’r teulu prysur yn cuddio Bonny Prince Charlie mewn siambr gyfrinachol yr hen blasty. Ymddengys mai’r enw Gogerddan oedd yn wreiddiol yn ystyr Gogarthan-Gogarth, yn ôl Pugh, sef bwtres neu grib fach. Felly, efallai ei fod wedi dod o Gogarth, crib, a din, bryn caerog, sy’n awgrymu, cyn i’r plasty gael ei ystyried am Gogarth neu le cae cryf o bwysigrwydd, fod wedi bodoli yn y lle; awgrym a gefnogwyd gan fodolaeth yr hen wersyll ar y bryn gyferbyn â’r tŷ yr oedd yr awdurdodau yn ei ystyried o darddiad Prydeinig. (Cymeradwyaeth.) Llongyfarchodd yr Athro Anwyl, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, y sir ar ffurfio’r Gymdeithas ac, ar ran Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin, croesawodd ei dyfodiad. Gan mai’r sir oedd yr uned cynrychiolaeth wleidyddol a gweinyddiaeth ddinesig, felly roedd yn uned wych ar gyfer ymchwil ac astudiaeth hynafiaethol. Ni ddylai’r Gymdeithas anghofio’r gwaith ardderchog a wnaed yn y gorffennol gan weithwyr unigol. Byddai’r Gymdeithas yn gallu cynorthwyo’r Comisiwn ar hyn o bryd i ymholi am hynafiaethau Cymru a’r ffordd orau o’u diogelu. Byddai astudiaeth o’r gorffennol yn helpu i egluro problemau’r presennol a’r dyfodol. Er bod Sir Aberteifi yn gyfoethog o hynafiaethau, nid oedd mor gyfoethog â sir gyfagos Penfro yn henebion o oes y cerrig ac yn cromlechau; ond, o bosibl, efallai y bydd henebion o’r oes honno yn gorwedd heb eu darganfod yn y sir y gallai’r Gymdeithas honno eu datguddio yn ei hymchwiliadau a’i chloddiadau. Ond er nad oedd llawer o henebion o’r oes gerrig yn Sir Aberteifi, roedd nifer o olion o’r oes efydd. Ymhlith olion yr oes efydd roedd beddau hynafol o’r enw tumuli, a oedd yn cynnwys wrn sinematig lle cafodd llwch y meirw ei ddyddodi a’i roi mewn brest garreg a’i gorchuddio â phridd neu garreg. Ychydig flynyddoedd yn ôl darganfuwyd sbesimen da iawn o fedd yr oes efydd yn Wstrws yn ne’r sir. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn gwybod bod cwpan Abermeurig a oedd unwaith wedi bod mewn bedd efydd ac roedd y sir yn ffodus o fod wedi cynhyrchu un o’r tarianau efydd crwn gorau yn Ewrop. Dywedwyd iddo gael ei ddarganfod yn Rhydygors, ger Aberystwyth, ond lle’r oedd Rhydygors wedi methu â darganfod. Roedd yn un o drysau’r cyfnod cynhanesyddol yn yr Amgueddfa Brydeinig. Roedd y sir hefyd wedi cynhyrchu creiriau ysblennydd o’r cyfnod Celtaidd neu’r cyfnod cyn-Rufeinig a nodweddwyd gan ei datblygiad mawr o gelf addurnol ac roedd gweddillion Rhufeinig yn y sir, megis yn Llanio neu Loventium, a thystiolaeth helaeth bod y Rhufeiniaid yn gweithio mwyngloddiau yn y sir, nid yn unig ar gyfer plwm ond hefyd ar gyfer arian a gynhwysir yn y plwm, yn ogystal â thystiolaeth o’u galwedigaeth mewn gwersylloedd Rhufeinig, ac roedd yr astudiaeth yn ddiddorol ac yn bwysig. Byddai astudio enwau lleoedd yn y sir hefyd yn goleuni ar ei hanes yn y gorffennol. Roedd yn aml wedi drysu dros ystyr Gogerddan ac roedd yn falch o dderbyn tarddiad Miss Lewes. (Cymeradwyaeth.)

Rhoddodd y Parch. Charles Evans, Ysbytty Cynfryn, mewn cyfeiriad Cymreig, hanes yr Yspytty neu’r hoispitium, yn ei blwyf am adnewyddu pererinion yn mynd i Ystrad Fflur ac oddi yno ac am arwyddocâd eglwysig Pontrhydygroes a’r Parch. Rhoddodd Evans gyfrif diddorol, wedi’i ddarlunio gan fraslun, o’r gaer ar ben y bryn sy’n wynebu Gogerddan ac roedd yn meddwl ei fod yn waith Rhufeinig neu o leiaf gopïo o waith Brythoniaid Rhufeinig. Cyn belled ag yr oedd yn gwybod yr unig wersyll a oedd â gwarchodaeth gylchol y tu allan i’w fynedfa ar yr ochr orllewinol, sef yr ochr yn wynebu’r môr, lle roedd yr ymosodwr yn fwyaf tebygol o ddod. Credir bod y rhan fwyaf o wersylloedd Cymru, o gyfnod Prydain Rufeinig. Gallai un weld o’r gaer Gogerddan, brenin Pen Dinas, Castell Gwalter, Caer Pwllglas, a Darren.

Dywedodd yr Athro Tyrrel Green, Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, fod Strata Florida, Talyllychau, a chymdogaeth Gogerddan, wedi hawlio dyddiau olaf Dafydd ab Gwilym ac y gallai poblogrwydd y bardd mawr fforddio gwaith ymchwil i’r Gymdeithas. (Chwerthin.) Roedd yn gresynu at y diffyg diddordeb a gymerodd pobl y sir mewn hynafiaethau yn agos at eu drysau eu hunain a dywedodd mai un o’r pethau cyntaf i’r Gymdeithas ei wneud oedd deffro diddordeb. Yn Llanbedr Pont Steffan, bwriedir cloddio safle hen Eglwys Sant Thomas, ac nid oedd dim uwchlaw’r ddaear yn dal i fod yno. Byddai’r Gymdeithas hefyd yn cyfuno mewn diddordeb cyffredin y rhai a rannwyd yn eang ar faterion addysgol crefyddol a gwleidyddol, a thrwy astudio hanes y gorffennol byddent yn eu gosod yn well i ddatrys problemau’r presennol a’r dyfodol ac i hyrwyddo – lles cyffredinol y sir.

Adroddodd y Parch T. F. Lloyd, ficer Llanilar, fod y Gymdeithas wedi rhifo 164 o aelodau a oedd wedi talu eu tanysgrifiadau – (chwerthin) — a chyhoeddodd fod y casgliad a gymerwyd yn gyfanswm o £ 4 a fyddai’n cael ei neilltuo ar gyfer gwaith cloddio.

Cynigiodd yr Archddiacon Williams, Aberystwyth, bleidlais o ddiolch i Miss Evelyn Lewes am ei phapur ac i’r Syr Edward a’r Foneddiges Pryse am eu gwahoddiad caredig i Gogerddan a chafodd y bleidlais gan Mr Morris Davies, Ffosrhydygaled, ei gario’n unfrydol. Yn dilyn hynny, bu Syr Edward ac Lady Pryse yn diddanu’r cwmni i Gartref.

Gyda’r nos, eisteddodd yr aelodau i ginio rhagorol yn y Talbot Hotel pan oedd Syr John Rhys, prifathro Coleg Iesu, Rhydychen, yn frodor o Sir Aberteifi, a oedd yn y gadair, Alderman CM Williams, cyn-faer o Aberystwyth, yn yr is-gadeirydd. Cafwyd hefyd yr Athro Tyrrel Green, cadeirydd y Pwyllgor Gweithredol; y Parch T. F. Lloyd, Llanilar, anrhydeddus. ysgrifennydd; Yr Henadur Edward Evans, trysorydd; Yr Athro Scott, Coleg Dewi Sant; Mrs Davies, Gwesty’r Plu, Aberayron; Mr T. Jones, fferyllydd, Tregaron; Mr Phillips, Manor Hall, Aberayron; Dr John Morgan, Fontrnydygroes; Yr Henadur FA P. Wynne, Mr Arthur Jones N. a S. W. Bank; Mr D. D. Evans, Llanilar; Mr David Samuel, Mr W. J. Williams, Llanafan; y Parch Howell Price, Mr Denis H. Davies, Llanbedr Pont Steffan; Yr Athro Anwyl, Aberystwyth Mr E. Williams, prif gwnstabl Mr John Morgan, Castell-teras; Mr T. W. Powell, Mr J. B. Kitto, Llundain a Provincial Bank; y Parch T. Owen Evans, Pontarfynach; Mrs Lloyd a Miss Pattie Lloyd, Ficerdy Llanilar; Mrs Tyrrel Green a Miss Green, Llanbedr Pont Steffan; Ficerdy Miss Williams Lledrod; Miss Jones, Ficerdy Ystrad Meung; Miss M. E. Jenkins, Ficerdy Llangwyryfon; Mr a Mrs D. W. Jenkins, Isbytty Ystwyth; Mr a Mrs Osborne Jones, Swyddffynon; y Parch W Francis, Ystradmeurig; Mr Basil Adams, Alltymynydd; Mr Denis Tyrrel Green, Llanbedr Pont Steffan; Mr Richard Jones, Graig Goch Mrs Evan Williams, Ystrad. Tregaron Mr N. H. Thomas, Aberystwyth; Miss Norrie Jones, Tregaron; Mr G. Dickens Lewis, Aberystwyth; Miss Nellie Lloyd, Tregaron; a Mr D. J. Davies, Llanbedr Pont Steffan.

Rhoddodd y Cadeirydd, mewn clasur Cymraeg, dost y Brenin a dderbyniwyd yn garedig a galwodd ar Mr David Samuel, prifathro Ysgol Sir Aberystwyth, i gynnig tost Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Dywedodd Mr Samuel, a oedd yn cydymffurfio, fod y Gymdeithas wedi dechrau gyda rhagolygon ardderchog ac wedi rhoi arwyddion o fywyd hir, er bod cymdeithasau lleol eraill yn amlygu arwyddion o ddiffyg a dirywiad yn fuan. Roedd y Gymdeithas yn ffodus o gael Syr Edward Pryse o Gogerddan ar ei ben ac o gael ei wasanaethu gan swyddogion rhagorol.

Mae’r tost wedi cael ei dderbyn yn gynnes, cynigiodd yr Athro Scott Coleg Dewi Sant, iechyd Syr John Rhys, cadeirydd y noson, a oedd wedi mynychu anhwylustod personol; ac roedd y tost yn feddw ​​gydag anrhydeddau cerddorol. Dywedodd Syr John Rhys, a ymatebodd, ei fod yn bresennol ar yr amod nad oedd am wneud araith, nid oedd yn bwriadu gwneud un. (Chwerthin.) Gan gyfeirio at bresenoldeb yr Athro Anwyl a’r Prif Gwnstabl ar bob ochr iddo, ychwanegodd y byddai’r cwmni’n gweld ei swydd. Yn anffodus, nid oedd yn cofio’r Beibl yn Saesneg, ond yn y Beibl Cymraeg roedd yna fardd a ddywedodd “lssachar sydd asyn asgyrnog yn gorwedd rhwng dau bwnn” (mae Issacbar yn asyn cryf yn edrych i lawr rhwng dau feich). (Chwerthin uchel.) Nid oedd yn mynd i ddweud dim am yr Athro Anwyl am ei fod yn ofni y gallai dial, ac efallai na fyddai’n ddoeth dweud dim am y Prif Gwnstabl. (Chwerthin wedi’i adnewyddu.) Yn ei sir enedigol nid oedd unrhyw drosedd ac fe’i hysbyswyd hefyd nad oedd unrhyw gêm chwaith, oherwydd bod y potswyr wedi gwaredu’r cyfan ohono. (Chwerthin.) O ran y Gymdeithas honno, roedd yn dymuno i un gael ei ffurfio ers amser maith i fod wedi atal rhywfaint o’r fandaliaeth a ddigwyddodd yn y sir. Gofynnodd unwaith i berigwr pam ei fod wedi rhoi arysgrif hynafol ar furiau ei eglwys mewn sawl darn ymhell oddi wrth ei gilydd ac atebodd fod y seiri maen wedi gwneud hynny tra oedd yn y cinio. (Chwerthin.) Wel, atebodd (Syr John), rhaid i’r seiri maen fod wedi gweithio’n galetach nag yr oeddent yn gweithio pan oedd yn arfer eu gwylio. Wrth gwrs, nid oedd yn hoffi awgrymu bod y periglor wedi cymryd amser digyffelyb yn ei ginio. (Chwerthin.) Cydnabu fod y wlad, mewn rhai pethau, wedi cymryd mwy o weithgarwch yn y blynyddoedd diwethaf nag a gafwyd o’r blaen. Roedd hyd yn oed yr eglwysi a’r capeli wedi rhoi Trot i’r Old Hundred. (Chwerthin.) O ran hynafiaethau’r sir, roedd llawer o leoedd a allai ad-dalu ymchwiliad ac ymchwil. Pan oedd yn ddeuddeg mlynedd oed bu’n gweithio mewn mwynglawdd plwm ger Dyffryn Castell ac nid oedd y cwmni wedi mynd yn fethdalwr efallai ei fod wedi bod yn gweithio mewn pwll plwm. Ger y mwynglawdd hwnnw roedd lle o’r enw Esgerllu yn ogystal â nifer o leoedd eraill gydag enwau chwilfrydig yn y sir a oedd yn awgrymu y gallai rhaw a phlu arwain at ddarganfyddiadau pwysig a diddorol. Gyferbyn â’i hen gartref ar lethrau gorllewinol Pumlumon roedd Dysgwylfa-fach a Dysgwylfa-fawr a oedd yn awgrymu’r rhagolygon ar gyfer cyrchoedd, ac o dan le o’r enw Y Dinas yr oedd awduron modern Cymru yn sillafu Y Ddinas yn anghywir. Beth oedd yn rhoi i’r lleoedd hynny eu henwau? Ger Pontarfynach roedd lle gyda’r enw chwilfrydig o Erw’r Barfau, neu erw y barfau. Ni wyddai beth a roddodd yr enw hwnnw i’r lle ond fe’i hatgoffodd ef o stori ddoeth dau frenin brawd a oedd yn edrych ar y lleuad a’r sêr. Dywedodd un wrth y llall mai’r lleuad a’r sêr oedd e. “Do,” atebodd y llall, ond y maes hwn yw fy un i, a rhaid i chi fynd â’ch defaid oddi arno. “Yna dechreusant ymladd a daeth brenin i lawr o’r gogledd a’i eillio oddi ar eu barfau. Barfau, ger Pontarfynach, oedd y man lle digwyddodd yr anghydfod hwnnw, ond mae’n debyg y byddai ymchwilio a chloddio yn taflu rhywfaint o oleuni ar darddiad yr enw (Gwrandewch, clywch.) Nid oedd yn gwybod y gallai awgrymu unrhyw beth i’r Gymdeithas ac eithrio hynny dylai’r aelodau geisio llunio rhestr ofalus o hynafiaethau’r sir a hefyd i fynd i mewn i rai ohonynt pe gallent ddod o hyd i ddyn priodol i gynnal y gwaith cloddio yn ddoeth, neu byddai’n well o lawer gadael y gwaith ar ei ben ei hun. Clywwch, clywch.) Pe bai rhestr o’r hynafiaethau’n cael eu llunio, roeddent, yn eu barn hwy, yn fwy niferus nag a dybiwyd yn gyffredin.Roedd enwau lleoedd hefyd yn rhoi astudiaeth ddiddorol ac yn y cyswllt hwnnw enwau is-adrannau sesiynol fel Uchaf a Moyddin Isaf a Phenarth yng nghwmni Tregaron yn rhy fawr i ymchwilio iddo. (Hwyliau.)

Rhoddwyd ac ymatebwyd i dostiau eraill a gwahanodd y cwmni ar ôl noson bleserus pan chwaraewyd alawon Cymreig gyda chyfeiliant telyn.

O: The Cambrian News a Sir Feirionnydd Safon 1 Hydref 1909 t.8

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x