Cymdeithas Hanes Ceredigion

1818 Aberaeron, Ceredigion i Ohio

Dechreuodd John Jones Tirbach, tafarnwr “The Ship” ym mhentref Pennant, sgwrs a berswadiodd chwe theulu estynedig o Cilcennin i adael Ceredigion, gan hwylio o Aberaeron i Ogledd America, i ymuno ag ymsefydlwyr o Gymru yng nghymuned sefydledig Paddy’s Run, y cyntaf Cymuned Gymreig yng ngorllewin Ohio.

Sefydlwyd y gymuned Gymraeg yn Paddy’s Run gan:

 • Eseciel Hughes ac Edward Bebb o Llanbryn-mair, Sir Drefaldwyn,
 • David Francis, Morgan Gwilym a William Gwilym o Sir Forgannwg
 • John Vaughan a Morris Jones o Carno, Sir Drefaldwyn.

Roedd cymunedau yng Ngheredigion, Cymru yn dioddef gormes a thlodi oherwydd cynnydd yn y boblogaeth, trethi uchel a rhenti a chyfres o gynaeafau gwael ym 1815 a 1816.

36 Mae ymfudwyr yn gadael Ceredigion o Harbwr Aberaeron

Roedd denu tiroedd gwastad a ffrwythlon yn ardal Paddy’s Run a’r cyfleoedd i ymfudwyr diwyd i wneud bywyd gwell i’w teuluoedd, yn gryf i golli allan arnynt.

Ar 1 Ebrill 1818, gadawodd grŵp o tua 36 o ymfudwyr harbwr Aberaeron yn rhwym i Lerpwl ac oddi yno fe wnaethant fentro ar draws Môr yr Iwerydd.

Y 6 theulu oedd:

 • John Jones, Tirbach
 • J. Evans, Penlanlas
 • Evan Evans, Tymawr
 • Lewis Davies, Rhiwlas
 • William Williams, Pantwallen
 • Thomas Evans, Pantwallen

Ar ôl mordaith o bron i ddau fis – a cholli merch fach ar y môr – glaniodd yr arloeswyr ym Mae Chesapeake.

Aethant ymlaen wedyn mewn wagenni i Pittsburgh ac i lawr Afon Ohio ar gychod gwastad. Eu taith uchelgeisiol oedd eu profiadau cyntaf yn y wlad newydd, a ddogfennwyd gan Virgil H Evans, yn ‘The Family Tree of John Jones Tirbach’.

Cyrraedd de-ddwyrain Ohio

Roedd cyrraedd Gallipolis yn ne-ddwyrain Ohio yn drobwynt sylweddol, yn stori’r arloeswyr Cymreig hyn.

Bryd hynny y penderfynon nhw aros i gael eu rhoi, yn hytrach na pharhau ar eu taith i Paddy’s Run.

Yn ddiweddarach, daeth yr arloeswyr hyn i gael eu galw’n “Gymraeg 1818” a sylfaenwyr y gymuned Gymreig enwog yn siroedd Jackson a Gallia yn ne-ddwyrain Ohio.

Erbyn 1850 roedd tua 3,000 o “Cardis” (trigolion Sir Aberteifi yn ddiweddarach yn Ceredigion) wedi croesi Môr yr Iwerydd i ddechrau bywyd newydd mewn ardaloedd fel Tyn Rhos, Moriah, Nebo, Centerville, Peniel, Oak Hill a Horeb.

Fe aethon nhw â’u diwylliant, eu traddodiadau a’u crefydd gyda nhw a daeth Sir Jackson a Gallia yn cael eu galw’n “Sir Aberteifi Fach”, Oherwydd y mewnlifiad o ffermwyr, glowyr a masnachwyr Cymru a ddechreuodd fywydau newydd yno.

Heddiw, credir y gallai fod tua 100,000 o bobl yn y wladwriaeth a all hawlio rhywfaint o dras Gymreig.

Cofeb Aberaeron

Saif cofeb Aberaeron ynghyd â’r goeden dderw, i’r de o gae chwarae Sgwâr Alban, gan goffáu’r rhai a adawodd am fywyd newydd yn America.

Aberaeron - Coeden a phlac derw Ohio wedi'i leoli yn ne'r sgwâr
Aberaeron – Coeden a phlac derw Ohio wedi’i leoli yn ne’r sgwâr

Mae testun y plac yn darllen:
Y mae’r dderwen hon yn deyrnged ddiffuant ir cannoedd a ymfudodd (1818-1848) o’r ardal hon I Oak Hill, Ohio. Ac I goffau eu cyfraniad at ledaenu cariad duw yn ogystal a’u cyfraniad I gerddoriaeth, addysg a diwydiant yn eu cartref dewisiedig.
Mai 25, 1975. Pentref Oak Hill, Ohio.

This oak tree is a solemn tribute to the hundreds who migrated (1818-1848) from this vicinity to Oak Hill, Ohio. and their contribution to the promotion of the love of god, music, educatiion and industry in their chcosen homeland.
May 25, 1979. The village of Oak Hill, Ohio.

Heneb a phlac Aberaeron - Ohio yng Ngheredigion
Heneb a phlac Aberaeron – Ohio yng Ngheredigion

Ymchwil Cymru ac Ohio

Nod Prosiect Cymru – Ohio yw digideiddio detholiad o Gymru America sy’n ymwneud â thalaith Ohio, a gynhelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i sicrhau ei fod ar gael i gynulleidfaoedd ledled y byd trwy’r wefan hon.

Mae’r wefan hon yn arddangos:

 • mwy na 10,000 o ddelweddau o archif, llawysgrif a deunydd printiedig, ffotograffau a mapiau
 • cynnwys cylchgrawn The Cambrian (1880-1919)
 • adrannau sy’n croniclo hanes a phrofiadau ymsefydlwyr Cymru yn Ohio yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 • Mae’r wefan hon yn adnodd gwerthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru-America gan gynnwys achyddion, ymchwilwyr, haneswyr lleol, myfyrwyr a dysgwyr gydol oes.

Mae hefyd yn dathlu ac yn cryfhau’r bondiau sy’n bodoli rhwng Cymru, Ohio ac Unol Daleithiau America.

Mae Evan E. ac Elizabeth F. Davis, Oak Hill, Ohio wedi ariannu Prosiect Cymru-Ohio yn hael.

Fe wnaethant roi cymorth ariannol pellach i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i wella’r wefan hon.

Dolenni Allanol